SFS 2017:419 Lag om ändring i miljöbalken

170419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 14 kap. 12 §, 15 kap. 40 § och 29 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 15 kap. 39 § ska lyda ⬝Ytterligare föreskrif-

ter om avfall och avfallsförebyggande åtgärder⬝.

14 kap.

12 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får om

det finns särskilda skäl

1. meddela föreskrifter om undantag från registreringsskyldigheten enligt

10 §, eller

2. i det enskilda fallet ge dispens från registreringsskyldigheten enligt 10 §.

15 kap.

40 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om

1. avfall som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unio-

nen, och

2. avfallsförebyggande åtgärder som har särskild betydelse för skyddet för

människors hälsa eller miljön.

29 kap.

4 §

4

För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två

år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd

eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha gjort en
anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven tids-
frist, allt enligt vad som krävs i

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens
enligt bestämmelserna i 9 eller 11�15 kap.,

1 Prop. 2016/17:147, bet. 2016/17:MJU20, rskr. 2016/17:266.

2 Senaste lydelse 2016:781.

3 Senaste lydelse 2016:782.

4 Senaste lydelse 2016:781.

SFS 2017:419

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:419

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om mil-

jöfarliga verksamheter,

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 c § om anmälningspliktiga miljöfarliga verk-

samheter,

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har meddelat

med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga vat-

tenverksamheter,

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av

grundvatten ur bruk,

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har medde-

lat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska anmälas för
samråd,

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt modi-

fierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller består
av sådana organismer på marknaden,

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer,

j) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om

hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av kemiska
produkter, biotekniska organismer eller varor,

k) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om förut-

sättningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den förord-
ningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden,

l) bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 om krav på

produktgodkännande av växtskyddsmedel,

m) bestämmelserna om krav på godkännande av biocidprodukter i artikel

17.1 i förordning (EU) nr 528/2012,

n) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 15 § om

krav på tillstånd för yrkesmässig drift av insamlingssystem för avfall från
elektriska och elektroniska produkter, eller

o) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller
2. i egenskap av innehavare av det tillstånd eller det beslut om tillåtlighet,

godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller åtgärden och
som har meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006, förord-
ning (EG) nr 1107/2009 eller förordning (EU) nr 528/2012 bryter mot ett villkor
eller en bestämmelse i tillståndet eller i beslutet.

I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som

har angetts i ett sådant tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska det
förhållandet att en bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbuller i strid med
bullervillkoret inte anses utgöra ett brott mot villkoret, om

1. byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett

bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900),

2. det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade bul-

lervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och

3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att

förebygga olägenhet för människors hälsa.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som
regeringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala mil-
jösanktionsavgift.

background image

3

SFS 2017:419

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017