SFS 2017:421 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

170421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2007:1266) med in-

struktion för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mikael Andersson
(Försvarsdepartementet)

SFS 2017:421

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:421

Bilaga 1

1

Organisationsenheter i Försvarsmakten (grundorganisation)

1 Senaste lydelse 2016:424.

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

LEDNING

Högkvarteret
(HKV)

Stockholm

FÖRBAND
Livgardet
(LG)

Upplands-Bro/
Kungsängen

Swedint
Försvarsmusiken
Livgardesgruppen i
Upplands-Bro
Dalregementsgruppen
i Falun
Gävleborgsgruppen i
Gävle

Norrbottens regemente
(I 19)

Boden

Försvarsmaktens
vinterenhet i Boden
och Arvidsjaur
Västernorrlands-
gruppen i Härnösand
Fältjägargruppen i
Östersund
Västerbottensgruppen
i Umeå
Norrbottensgruppen i
Boden
Lapplandsjägar-
gruppen i Kiruna

Livregementets husarer
(K 3)

Karlsborg

Örebro- och
Värmlandsgruppen i
Karlskoga/Villings-
berg

Skaraborgs regemente
(P 4)

Skövde

Skaraborgsgruppen i
Skövde
Bohus-Dalsgruppen i
Uddevalla/Skredsvik

Södra skånska regementet
(P 7)

Lund/Revinge

Skånska gruppen i
Lund/Revinge

Artilleriregementet
(A 9)

Boden

Artilleriets stridsskola
(ArtSS)

Luftvärnsregementet
(Lv 6)

Halmstad

Luftvärnets strids-
skola (LvSS)
Hallandsgruppen i
Halmstad

background image

3

SFS 2017:421

Göta ingenjörregemente
(Ing 2)

Eksjö

Fältarbetsskolan
(FarbS)
Norra Smålands-
gruppen i Eksjö

Ledningsregementet
(LedR)

Enköping

Ledningsstridsskolan
(LedSS)
Södermanlands-
gruppen i Strängnäs
Upplands- och
Västmanlands-
gruppen i Enköping

Trängregementet
(TrängR)

Skövde

Logistikskolan (LogS)

Första ubåtsflottiljen
(1. ubflj)

Karlskrona

Verksamhet i
Karlskrona och
Haninge/Muskö

Tredje sjöstridsflottiljen
(3. sjöstriflj)

Karlskrona

Verksamhet i
Karlskrona

Fjärde sjöstridsflottiljen
(4. sjöstriflj)

Haninge

Verksamhet i
Haninge och
Uddevalla/Skredsvik

Amfibieregementet
(Amf 1)

Haninge/Berga

Verksamhet i Haninge/
Berga och Göteborg
Södertörnsgruppen i
Haninge
Gotlandsgruppen i
Visby

Marinbasen
(MarinB)

Karlskrona

Verksamhet i
Karlskrona, Haninge
och Göteborg
Blekingegruppen i
Karlskrona
Kalmar- och
Kronobergsgruppen
i Växjö

Skaraborgs flygflottilj
(F 7)

Lidköping/
Såtenäs

Verksamhet på
Arlanda flygplats

Blekinge flygflottilj
(F 17)

Ronneby/Kallinge

Verksamhet i
Ronneby/Kallinge,
Linköping/Malmen
och Visby

Norrbottens flygflottilj
(F 21)

Luleå

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

background image

4

SFS 2017:421

Försvarsmaktens
helikopterflottilj
(Hkpflj)

Linköping/
Malmen

Verksamhet i
Linköping/Malmen,
Luleå och Ronneby/
Kallinge
Livgrenadjärgruppen i
Linköping

Försvarsmaktens logistik
(FMLOG)

Stockholm

Försvarsmaktens tele-
kommunikations- och
informationssystemförband
(FMTIS)

Örebro

Särskilda operationsgruppen
(SOG)

Karlsborg

SKOLOR OCH CENTRUM
Militärhögskolan Karlberg
(MHS K)

Solna

Militärhögskolan Halmstad
(MHS H)

Halmstad

Markstridsskolan
(MSS)

Skövde

Verksamhet i Skövde
och Motala/Kvarn

Sjöstridsskolan
(SSS)

Karlskrona

Verksamhet i
Karlskrona och
Haninge

Luftstridsskolan
(LSS)

Uppsala

Flygvapnets flyg-
befälsskola (FBS)
Flygvapnets strids-
lednings- och luft-
bevakningsskola
(StrilS)
Flygskolan (FlygS),
Linköping/Malmen

Hemvärnets stridsskola
(HvSS)

Salem/Vällinge

Försvarsmaktens tekniska skola
(FMTS)

Halmstad

Verksamhet i
Halmstad

Totalförsvarets ammunitions-
och minröjningscentrum
(SWEDEC)

Eksjö

Totalförsvarets skyddscentrum
(SkyddC)

Umeå

Försvarsmaktens underrättelse-
och säkerhetscentrum
(FMUndSäkC)

Uppsala

Försvarets tolkskola
(TolkS)

Försvarsmaktens HR-centrum
(FM HRC)

Stockholm

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

background image

5

SFS 2017:421

Försvarsmedicincentrum
(FömedC)

Göteborg

Elfsborgsgruppen i
Göteborg

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017