SFS 2017:422 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

170422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 3 § och 9 kap. 14 § plan- och byggförord-

ningen (2011:338) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

Det som gäller för en byggnads form-, färg- och materialverkan enligt

8 kap. 1 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för

1. andra anläggningar än byggnader som omfattas av krav på bygglov en-

ligt 6 kap. 1 §, och

2. skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov enligt

6 kap. 3, 3 a eller 4 a §.

Första stycket gäller för sådana upplag, materialgårdar, tunnlar och berg-

rum som avses i 6 kap. 1 § 2 och 3 endast i den mån det behövs för att upp-
fylla kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvär-
dena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § första
stycket 1 plan- och bygglagen.

9 kap.

14 §

1

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och

bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en skylt eller en
ljusanordning som kräver lov enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 a § innan byggnads-
nämnden har gett ett startbesked är

1. för en skylt, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per

kvadratmeter av skyltens area, och

2. för en ljusanordning, 0,0625 prisbasbelopp.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:308.

SFS 2017:422

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;