SFS 2017:423 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

170423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)
dels att 2 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, av följande lydelse.

2 kap.

2 a §

När ett planeringsbesked begärs ska länsstyrelsen underrätta de stat-

liga myndigheter som berörs av de frågor som begäran avser.

3 §

Om en statlig myndighet har synpunkter på ett planförslag under samrå-

det enligt 1 § eller på de frågor som en begäran om planeringsbesked avser
efter underrättelse enligt 2 a §, ska myndigheten framföra synpunkterna till
länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:423

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017