SFS 2017:426 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

170426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AOIIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AOIIHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AOIIHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AOIIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AOIIHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:AOIIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:AOIIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AOIIHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AOIIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AOIIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AOIIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AOIIHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:AOIIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AOIIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1996:701) om Tullverkets <br/>befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land <br/>inom Europeiska unionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 � lagen (1996:701) om Tullver-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">kets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska<br/>unionen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen �r till�mplig endast betr�ffande f�ljande varor:</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och pro-</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">dukter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla<br/>anv�ndningsomr�den och av tekniskt bist�nd,</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),<br/>3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),<br/>4. injektionssprutor och kanyler,<br/>5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dop-</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsmedel,</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. springstiletter, springknivar, knogj�rn, kaststj�rnor, riv- eller nit-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">handskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">7. kulturf�rem�l som avses i 5 kap. kulturmilj�lagen (1988:950),<br/>8. hundar och katter f�r annat �ndam�l �n handel,<br/>9. spritdrycker, vin, stark�l och andra j�sta alkoholdrycker, teknisk sprit</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaks-<br/>varor och elektroniska cigaretter och p�fyllningsbeh�llare vid kontroll av<br/>�ldersgr�nsen i 13 � tobakslagen (1993:581) och 19 � lagen (2017:425) om<br/>elektroniska cigaretter och p�fyllningsbeh�llare,</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">10. n�tkreatur, svin, f�r, getter, fj�derf�n, fisk och reptiler,<br/>11. andra djur �n s�dana som anges ovan och produkter av djur, om det</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">finns s�rskild anledning att misst�nka att smittsam sjukdom f�rekommer, att<br/>djuret eller djurprodukten p� annat s�tt utg�r en allvarlig h�lsorisk f�r<br/>m�nniskor eller djur, att medf�ljande dokument �r ofullst�ndiga eller fel-<br/>aktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i �vrigt g�ller<br/>f�r inf�rseln inte �r uppfyllda,</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om f�rbud mot inf�rsel och ut-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsel av barnpornografi,</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2014:1497.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:426</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:426</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. varor som avses i lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">varor,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">viss privatinf�rsel av cigaretter,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. spr�ng�mnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">r�dets f�rordning (EU) nr 98/2013 om saluf�ring och anv�ndning av spr�ng-<br/>�mnesprekursorer och 3 � lagen (2014:799) om spr�ng�mnesprekursorer.</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 � lagen (1996:701) om Tullver-

kets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska
unionen ska ha f�ljande lydelse.

3 �

2

Lagen �r till�mplig endast betr�ffande f�ljande varor:

1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och pro-

dukter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
anv�ndningsomr�den och av tekniskt bist�nd,

2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
4. injektionssprutor och kanyler,
5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dop-

ningsmedel,

6. springstiletter, springknivar, knogj�rn, kaststj�rnor, riv- eller nit-

handskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,

7. kulturf�rem�l som avses i 5 kap. kulturmilj�lagen (1988:950),
8. hundar och katter f�r annat �ndam�l �n handel,
9. spritdrycker, vin, stark�l och andra j�sta alkoholdrycker, teknisk sprit

och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaks-
varor och elektroniska cigaretter och p�fyllningsbeh�llare vid kontroll av
�ldersgr�nsen i 13 � tobakslagen (1993:581) och 19 � lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och p�fyllningsbeh�llare,

10. n�tkreatur, svin, f�r, getter, fj�derf�n, fisk och reptiler,
11. andra djur �n s�dana som anges ovan och produkter av djur, om det

finns s�rskild anledning att misst�nka att smittsam sjukdom f�rekommer, att
djuret eller djurprodukten p� annat s�tt utg�r en allvarlig h�lsorisk f�r
m�nniskor eller djur, att medf�ljande dokument �r ofullst�ndiga eller fel-
aktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i �vrigt g�ller
f�r inf�rseln inte �r uppfyllda,

12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om f�rbud mot inf�rsel och ut-

f�rsel av barnpornografi,

1 Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277.

2 Senaste lydelse 2014:1497.

SFS 2017:426

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:426

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

13. varor som avses i lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga

varor,

14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av

viss privatinf�rsel av cigaretter,

15. spr�ng�mnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och

r�dets f�rordning (EU) nr 98/2013 om saluf�ring och anv�ndning av spr�ng-
�mnesprekursorer och 3 � lagen (2014:799) om spr�ng�mnesprekursorer.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

;