SFS 2017:426 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

170426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1996:701) om Tullver-

kets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen ska ha följande lydelse.

3 §

2

Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor:

1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och pro-

dukter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,

2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
4. injektionssprutor och kanyler,
5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-

ningsmedel,

6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nit-

handskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,

7. kulturföremål som avses i 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950),
8. hundar och katter för annat ändamål än handel,
9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit

och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaks-
varor och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vid kontroll av
åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581) och 19 § lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,

10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,
11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det

finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att
djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för
människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller fel-
aktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller
för införseln inte är uppfyllda,

12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och ut-

försel av barnpornografi,

1 Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277.

2 Senaste lydelse 2014:1497.

SFS 2017:426

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:426

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga

varor,

14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av

viss privatinförsel av cigaretter,

15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av spräng-
ämnesprekursorer och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)