SFS 2017:428 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

170428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §

och 15 kap. 5 och 9 §§ radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

2

Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§

sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där
det förekommer produktplacering.

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till

barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplace-
ring av

1. alkoholdrycker och tobaksvaror,
2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet

är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,

3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är

tillgänglig efter ordination,

4. modersmjölksersättning, eller
5. sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i

lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

7 kap.

2 §

Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte spons-

ras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkohol-
drycker, tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare som avses i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyll-
ningsbehållare.

8 kap.

13 §

3

Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, tobaksvaror

samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alko-
hollagen (2010:1622), i 14 § tobakslagen (1993:581) samt i 11 och 12 §§
lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

1 Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277.

2 Senaste lydelse 2013:1056.

3 Senaste lydelse 2010:1635.

SFS 2017:428

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:428

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

15 kap.

5 §

4

Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, tobaksvaror

samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alko-
hollagen (2010:1622), i 14 § tobakslagen (1993:581) samt i 11 och 12 §§
lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

9 §

Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvudsak-

liga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker, tobaksvaror eller så-
dana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:1635.