SFS 2017:430 Förordning om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

170430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1039) om
marknadskontroll av varor och annan närliggande
tillsyn;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2014:1039) om mark-

nadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2017:430

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:430

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga

1

Förteckning över marknadskontrollmyndigheter som enligt 6 §
ingår i Marknadskontrollrådet

Arbetsmiljöverket

Boverket

Elsäkerhetsverket

Energimyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Inspektionen för vård och omsorg

Kemikalieinspektionen

Konsumentverket

Läkemedelsverket

Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturvårdsverket

Post- och telestyrelsen

Socialstyrelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Transportstyrelsen

1 Senaste lydelse 2015:625.