SFS 2017:432 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

170432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:193) om statligt

tandvårdsstöd

dels att 18 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 18 a och 18 b §§, av följande ly-

delse.

18 §

1

Ansökan om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system

för statligt tandvårdsstöd ska göras av vårdgivaren. Ansökan ska vara skriftlig
och ges in till Försäkringskassan.

För att bli ansluten till det elektroniska systemet ska vårdgivaren vara legi-

timerad tandläkare eller tandhygienist eller, genom anställning eller på annat
sätt, anlita sådan personal. Vårdgivare i enskilt bedriven verksamhet ska
vidare vara godkänd för F-skatt för att bli ansluten till systemet.

I ansökan ska vårdgivaren lämna uppgift om följande personer:
1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande direktören,

om det finns en sådan, samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt andra som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestäm-
mande inflytande över verksamheten,

2. i aktiebolag och ekonomiska föreningar som är fåmansföretag enligt

56 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) samtliga delägare,

3. i kommanditbolag och andra handelsbolag samtliga bolagsmän och

andra som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande in-
flytande över verksamheten,

4. i enskild näringsverksamhet den enskilde näringsidkaren,
5. verksamhetschefen, och
6. samtliga behandlande tandläkare eller tandhygienister om det finns tio

eller färre sådana hos vårdgivaren.

Vårdgivaren ska även ange om någon av de personer som anges i tredje

stycket tidigare har varit vårdgivare eller verksamma hos en vårdgivare som
varit ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tand-
vårdsstöd.

1 Senaste lydelse 2011:1469.

SFS 2017:432

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:432

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

18 a §

Om någon sådan person som anges i 18 § tredje stycket efter det att

ansökan har gjorts ersätts av en annan person eller om någon annan person
tillkommer ska vårdgivaren utan dröjsmål anmäla det till Försäkringskassan.

18 b §

Försäkringskassan får neka en vårdgivare anslutning till det elektro-

niska systemet för statligt tandvårdsstöd om vårdgivaren inte uppfyller kraven
i 18 § andra�fjärde styckena.

Anslutning får även nekas om någon av de personer som vårdgivaren läm-

nat uppgift om enligt 18 § tredje stycket tidigare har varit vårdgivare eller
verksamma hos en vårdgivare som varit ansluten till Försäkringskassans elek-
troniska system för statligt tandvårdsstöd och den vårdgivaren allvarligt har
åsidosatt bestämmelserna i lagen om statligt tandvårdsstöd eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen och som avser vårdgivarens skyldigheter
eller förutsättningar för ersättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. De krav som anges i 18 § tredje och fjärde styckena samt 18 a § gäller

endast ansökningar om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system
för statligt tandvårdsstöd som kommer in till Försäkringskassan efter ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)