SFS 2017:432 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

170432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BMPPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BMPPEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BMPPEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:BMPPEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BMPPEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:BMPPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:BMPPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:BMPPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BMPPEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BMPPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BMPPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BMPPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:BMPPEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:BMPPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:BMPPEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BMPPDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:193) om statligt <br/>tandv�rdsst�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2008:193) om statligt</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tandv�rdsst�d</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 18 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 18 a och 18 b ��, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delse.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kan om anslutning till F�rs�kringskassans elektroniska system</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r statligt tandv�rdsst�d ska g�ras av v�rdgivaren. Ans�kan ska vara skriftlig<br/>och ges in till F�rs�kringskassan.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r att bli ansluten till det elektroniska systemet ska v�rdgivaren vara legi-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">timerad tandl�kare eller tandhygienist eller, genom anst�llning eller p� annat<br/>s�tt, anlita s�dan personal. V�rdgivare i enskilt bedriven verksamhet ska<br/>vidare vara godk�nd f�r F-skatt f�r att bli ansluten till systemet.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">I ans�kan ska v�rdgivaren l�mna uppgift om f�ljande personer:<br/>1. i aktiebolag och ekonomiska f�reningar den verkst�llande direkt�ren,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">om det finns en s�dan, samtliga styrelseledam�ter och styrelsesuppleanter<br/>samt andra som genom ledande st�llning eller p� annat s�tt har ett best�m-<br/>mande inflytande �ver verksamheten,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. i aktiebolag och ekonomiska f�reningar som �r f�mansf�retag enligt</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">56 kap. 2 � inkomstskattelagen (1999:1229) samtliga del�gare,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. i kommanditbolag och andra handelsbolag samtliga bolagsm�n och</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">andra som genom ledande st�llning eller p� annat s�tt har ett best�mmande in-<br/>flytande �ver verksamheten, </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">4. i enskild n�ringsverksamhet den enskilde n�ringsidkaren,<br/>5. verksamhetschefen, och <br/>6. samtliga behandlande tandl�kare eller tandhygienister om det finns tio</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller f�rre s�dana hos v�rdgivaren. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">V�rdgivaren ska �ven ange om n�gon av de personer som anges i tredje</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket tidigare har varit v�rdgivare eller verksamma hos en v�rdgivare som<br/>varit ansluten till F�rs�kringskassans elektroniska system f�r statligt tand-<br/>v�rdsst�d. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2011:1469.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:432</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:432</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>18 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�gon s�dan person som anges i 18 � tredje stycket efter det att</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">ans�kan har gjorts ers�tts av en annan person eller om n�gon annan person<br/>tillkommer ska v�rdgivaren utan dr�jsm�l anm�la det till F�rs�kringskassan.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>18 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rs�kringskassan f�r neka en v�rdgivare anslutning till det elektro-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">niska systemet f�r statligt tandv�rdsst�d om v�rdgivaren inte uppfyller kraven<br/>i 18 � andrafj�rde styckena.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Anslutning f�r �ven nekas om n�gon av de personer som v�rdgivaren l�m-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">nat uppgift om enligt 18 � tredje stycket tidigare har varit v�rdgivare eller<br/>verksamma hos en v�rdgivare som varit ansluten till F�rs�kringskassans elek-<br/>troniska system f�r statligt tandv�rdsst�d och den v�rdgivaren allvarligt har<br/>�sidosatt best�mmelserna i lagen om statligt tandv�rdsst�d eller i f�reskrifter<br/>som meddelats med st�d av lagen och som avser v�rdgivarens skyldigheter<br/>eller f�ruts�ttningar f�r ers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.<br/>2. De krav som anges i 18 � tredje och fj�rde styckena samt 18 a � g�ller</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">endast ans�kningar om anslutning till F�rs�kringskassans elektroniska system<br/>f�r statligt tandv�rdsst�d som kommer in till F�rs�kringskassan efter ikraft-<br/>tr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:193) om statligt
tandv�rdsst�d;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2008:193) om statligt

tandv�rdsst�d

dels att 18 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 18 a och 18 b ��, av f�ljande ly-

delse.

18 �

1

Ans�kan om anslutning till F�rs�kringskassans elektroniska system

f�r statligt tandv�rdsst�d ska g�ras av v�rdgivaren. Ans�kan ska vara skriftlig
och ges in till F�rs�kringskassan.

F�r att bli ansluten till det elektroniska systemet ska v�rdgivaren vara legi-

timerad tandl�kare eller tandhygienist eller, genom anst�llning eller p� annat
s�tt, anlita s�dan personal. V�rdgivare i enskilt bedriven verksamhet ska
vidare vara godk�nd f�r F-skatt f�r att bli ansluten till systemet.

I ans�kan ska v�rdgivaren l�mna uppgift om f�ljande personer:
1. i aktiebolag och ekonomiska f�reningar den verkst�llande direkt�ren,

om det finns en s�dan, samtliga styrelseledam�ter och styrelsesuppleanter
samt andra som genom ledande st�llning eller p� annat s�tt har ett best�m-
mande inflytande �ver verksamheten,

2. i aktiebolag och ekonomiska f�reningar som �r f�mansf�retag enligt

56 kap. 2 � inkomstskattelagen (1999:1229) samtliga del�gare,

3. i kommanditbolag och andra handelsbolag samtliga bolagsm�n och

andra som genom ledande st�llning eller p� annat s�tt har ett best�mmande in-
flytande �ver verksamheten,

4. i enskild n�ringsverksamhet den enskilde n�ringsidkaren,
5. verksamhetschefen, och
6. samtliga behandlande tandl�kare eller tandhygienister om det finns tio

eller f�rre s�dana hos v�rdgivaren.

V�rdgivaren ska �ven ange om n�gon av de personer som anges i tredje

stycket tidigare har varit v�rdgivare eller verksamma hos en v�rdgivare som
varit ansluten till F�rs�kringskassans elektroniska system f�r statligt tand-
v�rdsst�d.

1 Senaste lydelse 2011:1469.

SFS 2017:432

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:432

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

18 a �

Om n�gon s�dan person som anges i 18 � tredje stycket efter det att

ans�kan har gjorts ers�tts av en annan person eller om n�gon annan person
tillkommer ska v�rdgivaren utan dr�jsm�l anm�la det till F�rs�kringskassan.

18 b �

F�rs�kringskassan f�r neka en v�rdgivare anslutning till det elektro-

niska systemet f�r statligt tandv�rdsst�d om v�rdgivaren inte uppfyller kraven
i 18 � andrafj�rde styckena.

Anslutning f�r �ven nekas om n�gon av de personer som v�rdgivaren l�m-

nat uppgift om enligt 18 � tredje stycket tidigare har varit v�rdgivare eller
verksamma hos en v�rdgivare som varit ansluten till F�rs�kringskassans elek-
troniska system f�r statligt tandv�rdsst�d och den v�rdgivaren allvarligt har
�sidosatt best�mmelserna i lagen om statligt tandv�rdsst�d eller i f�reskrifter
som meddelats med st�d av lagen och som avser v�rdgivarens skyldigheter
eller f�ruts�ttningar f�r ers�ttning.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.
2. De krav som anges i 18 � tredje och fj�rde styckena samt 18 a � g�ller

endast ans�kningar om anslutning till F�rs�kringskassans elektroniska system
f�r statligt tandv�rdsst�d som kommer in till F�rs�kringskassan efter ikraft-
tr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;