SFS 2017:434 Förordning om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

170434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:484) om
Allmänna arvsfonden;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 20 a § förordningen (2004:484) om Allmänna

arvsfonden ska ha följande lydelse.

20 a §

1

Arvsfondsdelegationens kostnader för fördelning av stöd ur All-

männa arvsfonden och Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och före-
träda fonden, ska betalas med högst de belopp som regeringen bestämmer för
varje år. Beloppen fastställs efter en bedömning av vad som utgör rimliga ad-
ministrativa kostnader i förhållande till Allmänna arvsfondens medel.

Kammarkollegiet ska till regeringen senast i augusti varje år lämna ett kost-

nadsförslag för det kommande årets verksamhet. När det gäller kostnader för
fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden ska Kammarkollegiet samråda
med Arvsfondsdelegationen innan kostnadsförslaget lämnas till regeringen.
När det gäller kostnader för att förvalta Allmänna arvsfondens kapital ska
dock förslaget lämnas av fonddelegationen inom Kammarkollegiet senast i
oktober varje år.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1149.

SFS 2017:434

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017