SFS 2017:437 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

170437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

(1999:1078)

dels att 2 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 7 § ska utgå,
dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 7 kap. 5 § och rubriken närmast före 7 kap.

5 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 8 kap. ska lyda ”Utvecklandet av god redovisningssed

samt bemyndiganden”,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 2 kap. 7 och 8 §§, 4 kap. 7–9 §§,

6 kap. 3 a och 3 b §§ och 8 kap. 2 §, och närmast före 2 kap. 7 § och 4 kap. 7 §
nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt

denna lag,

2. verksamhet: näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av

bokföringsskyldighet enligt denna lag,

3. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),

4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredo-

visningslagen,

5. filial: ett sådant avdelningskontor med självständig förvaltning som om-

fattas av lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. eller ett kontor som till-
hör en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte utomlands,

6. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen eller huvud-

bokföringen,

7. affärshändelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av

ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med
omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder
samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat,

8. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en

vidtagen justering i bokföringen,

9. räkenskapsinformation:

1 Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271.

2 Senaste lydelse 2010:1514.

SFS 2017:437

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:437

a) sådana sammanställningar av uppgifter som avses i
– 4 kap. 3 § (balansräkning),
– 5 kap. 1 § (grundbokföring och huvudbokföring),
– 5 kap. 4 § (sidoordnad bokföring),
– 5 kap. 6 § (verifikation),
– 5 kap. 7 § (handling m.m. som en verifikation hänvisar till),
– 5 kap. 11 § (systemdokumentation och behandlingshistorik),
– 6 kap. 2 § (årsredovisning),
– 6 kap. 4 och 5 §§ (årsbokslut),
– 6 kap. 6 § (förenklat årsbokslut), samt
– 6 kap. 8 § (specifikation av balansräkningspost),
b) avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksam-

hetens ekonomiska förhållanden, samt

c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det ska gå att följa

och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen,

10. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som

ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter,
mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § ska vid tillämpningen

av bestämmelser i denna lag som hänför sig till nettoomsättning, till nettoom-
sättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter.

2 kap.

När utländska juridiska personer och utomlands bosatta fysiska
personer är bokföringsskyldiga

7 §

En utländsk juridisk person som ska bedriva sin näringsverksamhet i

Sverige genom en filial är bokföringsskyldig för verksamheten.

En utomlands bosatt fysisk person som bedriver näringsverksamhet i Sve-

rige är bokföringsskyldig för verksamheten. Det som sägs i 6 § andra stycket
om förfogandet över vissa fastigheter gäller även i fråga om sådana personer.

8 §

Utländska försäkringsgivare och utländska tjänstepensionsinstitut som

bedriver verksamhet som avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skade-
försäkring genom en sådan generalagent eller generalrepresentation som avses i
1 kap. 9 eller 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-
pensionsinstituts verksamhet i Sverige, är bokföringsskyldiga för verksamheten
under förutsättning att verksamheten bedrivs från ett sådant fast driftställe som av-
ses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).

4 kap.

6 §

3

Affärshändelserna ska kunna presenteras i en och samma redovis-

ningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor. I aktiebolag, eko-
nomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker och försäkringsföretag får
dock redovisningsvalutan i stället vara euro.

3 Senaste lydelse 2010:2064.

background image

3

SFS 2017:437

Byte av redovisningsvaluta får ske endast vid ingången av ett nytt räken-

skapsår. Bestämmelser om omräkning i samband med byte av redovisnings-
valuta finns i årsredovisningslagen (1995:1554).

Om företaget har bytt redovisningsvaluta, får ett nytt byte göras endast om

Skatteverket tillåter det. Tillstånd får vägras endast om det finns anledning att
anta att bytet har ett otillbörligt syfte.

Trots första–tredje styckena får ett avdelningskontor som är beläget utom-

lands och som har självständig förvaltning ha sin redovisning i en valuta som
i det andra landet godtas som redovisningsvaluta.

Utländska företags verksamhet i Sverige

7 §

Bokföringsskyldighetens innebörd är densamma för en filial som för ett

svenskt företag av motsvarande slag.

Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets

bokföring i övrigt.

8 §

Bestämmelserna i 7 § ska tillämpas även på försäkringsverksamhet som

omfattas av 2 kap. 8 §.

Ett skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom general-

representation ska anses utgöra en självständig filial i förhållande till ett annat
skadeförsäkringsföretag som bedriver verksamhet genom samma generalre-
presentation.

9 §

Näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av en utomlands bosatt fysisk

person ska ha en egen bokföring som är skild från den fysiska personens bok-
föring i övrigt.

6 kap.

3 a §

Skyldigheten enligt 1 § att upprätta en årsredovisning gäller inte för en

filial, om det utländska företaget lyder under lagstiftningen i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut, betalningsinstitut eller värdepappersbolag av mot-

svarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som omfat-

tas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller

4. är ett europakooperativ.
Om filialen till följd av första stycket inte upprättar någon årsredovisning,

ska den i stället upprätta ett årsbokslut. För årsbokslutet tillämpas

1. i en filial till ett företag som avses i första stycket 1 eller 4 och som inte

är ett sådant företag som avses i samma stycke 2 eller 3, bestämmelserna i 4,
5, 7 och 8 §§,

2. i en filial till ett företag som avses i första stycket 2, bestämmelserna i

2 kap. 2 § och 3–5 kap. lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag, med undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredo-
visningslagen (1995:1554), och

background image

4

SFS 2017:437

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

3. i en filial till ett företag som avses i första stycket 3, bestämmelserna i

2 kap. 2 § och 3–5 kap. lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, med
undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen.

3 b §

Bestämmelserna i 3 a § ska tillämpas även på försäkringsverksamhet

som omfattas av 2 kap. 8 §.

Ett skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom general-

representation ska anses utgöra en självständig filial i förhållande till ett annat
skadeförsäkringsföretag som bedriver verksamhet genom samma generalre-
presentation.

När bestämmelserna om årsbokslut i 3 a § andra stycket 3 tillämpas, gäller

inte de föreskrivna begränsningarna i första stycket i den paragrafen till före-
tag som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och till vissa slag av försäkringsföretag.

7 kap.

Förvaring av dokument m.m. som hör till en verksamhet utomlands

5 §

Bestämmelserna i 2 § om förvaring i Sverige gäller inte dokument, mik-

roskrift, maskinläsbara medier, utrustning och system som avser verksamhet
som företaget bedriver genom ett avdelningskontor som är beläget utomlands
och som har självständig förvaltning, om företaget är bokföringsskyldigt i det
andra landet.

8 kap.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om bokföringsskyldighetens fullgörande enligt 4 kap. 7 § och om
utformning av och innehåll i den redovisning som enligt 6 kap. 3 a § ska läm-
nas för verksamhet i en filial till

1. ett utländskt kreditinstitut, betalningsinstitut eller värdepappersbolag av

motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

2. ett utländskt försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som

omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Rätten att meddela föreskrifter gäller även sådan verksamhet som avses i

4 kap. 8 § och 6 kap. 3 b §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)