SFS 2017:439 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

170439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om utländ-

ska filialer m.m.

2

dels att 11, 14 a och 26 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 14 och 14 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 och 26 §§, av följande

lydelse.

11 §

I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om bokförings-

skyldighet för utländska juridiska personer som ska bedriva sin närings-
verksamhet i Sverige genom filial.

14 §

3

För filialens revision gäller, utöver 12 och 13 §§, i tillämpliga delar

detsamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag.

14 b §

4

Bestämmelserna i 12 och 14 §§ ska tillämpas även på verksamhet

som avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skadeförsäkring och som
bedrivs genom en sådan generalagent eller generalrepresentation som avses i
1 kap. 9 eller 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, under förutsättning att verk-
samheten bedrivs från ett sådant fast driftställe som avses i 2 kap. 29 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

I fall som avses i första stycket ska
1. ett skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom general-

representation anses utgöra en självständig filial i förhållande till ett annat
skadeförsäkringsföretag som bedriver verksamhet genom samma general-
representation, och

2. den som är företrädare för verksamheten enligt 1 kap. 8 § andra stycket

lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksam-
het i Sverige, eller den som på motsvarande sätt företräder en återförsäkrings-
rörelse, anses som verkställande direktör.

1 Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271.

2 Senaste lydelse av
14 a § 2010:755
26 § 2011:722.

3 Senaste lydelse 2010:1522. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas
bort.

4 Senaste lydelse 2005:1128.

SFS 2017:439

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:439

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

26 §

I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om bokförings-

skyldighet för utomlands bosatta fysiska personer som bedriver närings-
verksamhet i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)