SFS 2017:440 Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

170440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:308) om
utländska filialer m.m.;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 19 b § förordningen (1992:308) om utländska

filialer m.m. ska ha följande lydelse.

19 b §

1

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter enligt 8 kap.

2 § bokföringslagen (1999:1078) om bokföringsskyldighetens fullgörande
enligt 4 kap. 7 § samma lag, och om utformning av och innehåll i den redovis-
ning som enligt 6 kap. 3 a § samma lag ska lämnas för verksamhet i en filial
till

1. ett utländskt kreditinstitut, betalningsinstitut eller värdepappersbolag av

motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

2. ett utländskt försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som

omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Rätten att meddela föreskrifter gäller även sådan verksamhet som avses i

4 kap. 8 § och 6 kap. 3 b § bokföringslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2008:109.

SFS 2017:440

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017