SFS 2017:444 Lag om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

170444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § terrängkörningslagen

(1975:1313) ska ha följande lydelse.

4 §

2

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestäm-

melserna i 1 § första stycket 1–3 eller mot förbud eller föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen döms till böter. Om gärningen är ringa, ska det
inte dömas till ansvar.

Till ansvar enligt första stycket döms det inte om gärningen är belagd med

strängare straff i brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272.

2 Senaste lydelse 1996:1551.

SFS 2017:444

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017