SFS 2017:445 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

170445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1994:1811) om disci-

plinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

17 §

Åtalsanmälan behöver inte göras i fråga om

1. brott för vilka svårare straff än böter inte föreskrivs,
2. följande brott i brottsbalken, nämligen ofredande (4 kap. 7 §), ringa stöld

(8 kap. 2 §), tillgrepp av fortskaffningsmedel som är ringa (8 kap. 7 §), egen-
mäktigt förfarande (8 kap. 8 §), ringa bedrägeri (9 kap. 2 §), ringa utpressning
(9 kap. 4 §), ringa förskingring (10 kap. 2 §), olovligt förfogande (10 kap.
4 §), olovligt brukande (10 kap. 7 §), ringa skadegörelse (12 kap. 2 §),
tagande av olovlig väg (12 kap. 4 §), svikande av försvarsplikt (18 kap. 6 §),
lydnadsbrott (21 kap. 5 §) och rymning (21 kap. 7 §).

Åtalsanmälan ska dock alltid göras, om
1. brottet riktar sig mot någon utanför den organisation där den misstänkte

tjänstgör,

2. målsäganden har förklarat att han eller hon avser att föra talan om enskilt

anspråk, eller

3. det finns skäl att anta att påföljden inte kommer att stanna vid böter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272.

SFS 2017:445

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;