SFS 2017:446 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

170446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 7 § och bilagan till offentlighets- och sekretess-

förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i
24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i
sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2016:864.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

Brottsförebyggande
rådet

kriminologiska undersök-
ningar

Finanspolitiska rådet

undersökningar av arbets-
marknaden, lönebildningen
och bostadsmarknaden

undersökningar av effekter
av ändrade skatter och
transfereringar och av
andra åtgärder inom de fi-
nans-, arbetsmarknads- och
utbildningspolitiska områ-
dena

Folkhälsomyndigheten undersökningar om folk-

hälsan och dess bestäm-
ningsfaktorer

SFS 2017:446

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:446

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

undersökningar om sam-
hällskostnader till följd av
infektionssjukdomar och
antibiotikaresistens och om
effekter av motåtgärder i
fråga om spridning av
infektionssjukdomar

background image

3

SFS 2017:446

Bilaga

2

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Elektriska och elektroniska produkter

124

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

61

Elsäkerhetsverket

9

Foder

22

Folkhälsomyndigheten

34, 61, 107, 110

Fordonslagen

116

2 Senaste lydelse 2017:118.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

61. tillsyn enligt tobakslagen
(1993:581) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser och enligt lagen
(2017:425) om elektroniska cigaret-
ter och påfyllningsbehållare

sekretessen gäller inte för uppgifter
som ska offentliggöras enligt 5 §
tobaksförordningen (2016:354) och
enligt 19 § förordningen (2017:429)
om elektroniska cigaretter och på-
fyllningsbehållare

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017