SFS 2017:447 Tullbrottsdatalag

170447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tullbrottsdatalag;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Lagens syfte

1 §

Syftet med denna lag är att ge Tullverket möjlighet att behandla person-

uppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin brottsbekämpande verksamhet och
att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan
behandling.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Denna lag gäller vid Tullverkets behandling av personuppgifter i den

brottsbekämpande verksamheten, om behandlingen är helt eller delvis auto-
matiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda kriterier.

3 §

I lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete och i föreskrif-

ter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda
bestämmelser om behandling av personuppgifter som följer av internationella
överenskommelser om polisiärt samarbete.

I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter

vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,
och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen,
finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom
ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller
gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
3. ett EU-organ, eller
4. ett EU-informationssystem.
Om det i de författningar som anges i första och andra styckena finns avvi-

kande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

1 Prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU28, rskr. 2016/17:269.

SFS 2017:447

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:447

Lagens tillämpning på juridiska personer

4 §

Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också

vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

1. 2 kap. 3 § om personuppgiftsansvar,
2. 2 kap. 5�7 §§ om ändamålen för behandlingen,
3. 2 kap. 11 § om tillgången till personuppgifter,
4. 3 kap. 2 och 3 §§ om gemensamt tillgängliga uppgifter, och
5. 4 kap. om bevarande och gallring.

Lagens uppbyggnad

5 §

I 2 kap. finns det allmänna bestämmelser om behandling av person-

uppgifter.

För personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga gäller

även 3 kap.

I 4 kap. finns det bestämmelser om bevarande och gallring av person-

uppgifter.

2 kap. Allmänna bestämmelser

Förhållandet till personuppgiftslagen

1 §

Om inte annat anges i 2 §, gäller denna lag i stället för person-

uppgiftslagen (1998:204).

2 §

När personuppgifter behandlas enligt denna lag, eller enligt föreskrifter

som har meddelats i anslutning till lagen, gäller följande bestämmelser i per-
sonuppgiftslagen (1998:204):

1. 3 § om definitioner,
2. 8 § om förhållandet till offentlighetsprincipen,
3. 9 § om grundläggande krav på behandling av personuppgifter, dock med

undantag för första stycket i) och tredje stycket,

4. 22 § om behandling av personnummer och samordningsnummer,
5. 23 och 25�27 §§ om information till den registrerade,
6. 28 § om rättelse,
7. 30 och 31 §§ samt 32 § första stycket om säkerheten vid behandling,
8. 33�35 §§ om överföring av personuppgifter till tredjeland,
9. 38�41 §§ om personuppgiftsombud m.m.,
10. 42 § om upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar,
11. 43 och 44 §§, 45 § första stycket och 47 § om tillsynsmyndighetens be-

fogenheter,

12. 48 § om skadestånd, och
13. 51 § första stycket, 52 § första stycket och 53 § om överklagande.
Om personuppgifter ska gallras enligt denna lag, eller enligt föreskrifter

som har meddelats i anslutning till lagen, gäller inte 8 § andra stycket person-
uppgiftslagen.

Information enligt 23 § personuppgiftslagen behöver inte lämnas vid

behandling som består av insamling av personuppgifter genom bilder eller
ljud. Sådan information behöver inte heller lämnas när personuppgifterna
samlas in i samband med larm och det med hänsyn till omständigheterna inte
finns tid att lämna informationen.

background image

3

SFS 2017:447

Förbud enligt 44 eller 45 § personuppgiftslagen får inte förenas med vite.

Personuppgiftsansvar

3 §

Tullverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av person-

uppgifter som myndigheten utför.

Personuppgiftsombud

4 §

Tullverket ska utse ett eller flera personuppgiftsombud.

Myndigheten ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personupp-

giftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

�ndamål

5 §

Personuppgifter får behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksam-

het om det behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
2. utreda eller beivra brott, eller
3. fullgöra de förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

6 §

Personuppgifter som behandlas enligt 5 § får även behandlas när det är

nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i

1. brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,

Ekobrottsmyndigheten, �&klagarmyndigheten, Kustbevakningen och Skatte-
verket,

2. brottsbekämpande verksamhet hos en utländsk myndighet eller mellan-

folklig organisation,

3. verksamhet hos Kriminalvården för att förebygga brott och upprätthålla

säkerheten,

4. annan verksamhet som Tullverket ansvarar för, om det finns särskilda

skäl att tillhandahålla informationen,

5. en myndighets verksamhet
a) om Tullverket enligt lag eller förordning är skyldigt att bistå myndig-

heten med viss uppgift, eller

b) om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighets-

överskridande samverkan mot brott.

Personuppgifter som behandlas enligt 5 § får även behandlas om det är

nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen
samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller för-
ordning, till andra.

I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 5 § även behand-

las för att tillhandahålla information för något annat ändamål än de som anges
i första och andra styckena, under förutsättning att ändamålet inte är ofören-
ligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

7 §

Personuppgifter får också behandlas om

1. behandlingen är nödvändig för diarieföring, eller
2. uppgifterna har lämnats till Tullverket i en anmälan eller liknande och

behandlingen är nödvändig för handläggningen.

background image

4

SFS 2017:447

Personuppgifter från transportföretag

8 §

Personuppgifter som har lämnats till Tullverket från transportföretag

enligt 4 kap. 6 § tullagen (2016:253) eller 15 § lagen (1996:701) om Tullver-
kets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska uni-
onen får behandlas i den utsträckning det är tillåtet enligt dessa lagar och
enbart i den utsträckning det behövs för planering av kontrollverksamheten
och urval av kontrollobjekt.

Om det behövs i ett enskilt fall får sådana personuppgifter behandlas för

något annat ändamål som anges i 5 § och göras gemensamt tillgängliga.

9 §

Vid sökning i personuppgifter som avses i 8 § första stycket får namn,

personnummer, samordningsnummer och andra liknande identi-
tetsbeteckningar användas som sökbegrepp bara om uppgifterna avser en per-
son som

1. är eller har varit misstänkt för brott,
2. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verk-

samhet som avses i 3 kap. 2 § första stycket 1, eller

3. övervakas under de förutsättningar som anges i 3 kap. 2 § första stycket

2.

För personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga gäller bestäm-

melserna om sökning i 3 kap. 5�7 §§.

Känsliga personuppgifter

10 §

Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som

är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa
eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de kompletteras

med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt
för syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i första stycket får också
behandlas med stöd av 7 §.

Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett objektivt

sätt med respekt för människovärdet.

Tillgången till personuppgifter

11 §

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman

behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillgången till
personuppgifter.

Utlämnande av uppgifter och uppgiftsskyldighet

12 §

Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter lämnas

till

1. Interpol,
2. Europol,
3. en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till

Interpol, eller

background image

5

SFS 2017:447

4. en tullmyndighet eller kustbevakning inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES).

Sådana personuppgifter får lämnas om det behövs för att myndigheten eller

organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra
brott.

Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig

organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse
som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

13 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �&klagar-

myndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt
21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt till-
gängliga, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin brotts-
bekämpande verksamhet.

14 §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om att personuppgifter får lämnas ut även i andra fall än som anges i
12 och 13 §§.

Bestämmelser om att uppgifter får lämnas ut finns även i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

15 §

Personuppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska

lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Elektroniskt utlämnande

16 §

Enstaka personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad

behandling.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om att uppgifter får lämnas ut på sådant medium även i andra fall.

17 §

Utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den utsträckning

som följer av denna lag.

Bestämmelser om direktåtkomst finns i 3 kap. 8 §.

3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter

1 §

Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av per-

sonuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet. Uppgifter som endast ett fåtal personer har
rätt att ta del av anses inte som gemensamt tillgängliga.

Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap.

7 §.

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

2 §

Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga:

1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksam-

het, om den misstänkta verksamheten

background image

6

SFS 2017:447

a) innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver,

eller

b) sker systematiskt.
2. Uppgifter som behövs för övervakningen av en person, om han eller hon
a) kan antas komma att begå brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två

år eller däröver, och

b) är allvarligt kriminellt belastad.
3. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning eller beivrande av

brott.

4. Uppgifter som behövs för att fullgöra internationella åtaganden, om det

krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.

5. Uppgifter som har rapporterats till Tullverkets kommunikationscentral.
Tillgången till uppgifter som görs gemensamt tillgängliga med stöd av för-

sta stycket 2 ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän som har till uppgift
att arbeta med övervakningen. Information om att en person är föremål för
övervakning får dock göras tillgänglig för andra.

Särskilda upplysningar

3 §

För gemensamt tillgängliga uppgifter ska det genom en särskild upplys-

ning eller på något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål personupp-
gifterna behandlas. Har personuppgifterna gjorts gemensamt tillgängliga med
stöd av 2 § första stycket 2, ska detta särskilt framgå.

4 §

Om uppgifter som är gemensamt tillgängliga direkt kan hänföras till en

person som inte är misstänkt för brott eller för att ha utövat eller komma att
utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1, ska det
genom en särskild upplysning eller på annat sätt framgå att personen inte är
misstänkt.

Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misstänkt brottslig

verksamhet ska förses med en upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet
och uppgifternas riktighet i sak, om inte detta är onödigt på grund av särskilda
omständigheter. Detsamma gäller uppgifter om personer som avses i 2 § för-
sta stycket 2.

Sökning

5 §

Vid sökning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får

uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller
sexualliv inte användas som sökbegrepp.

Första stycket hindrar inte att uppgifter som beskriver en persons utseende

används som sökbegrepp.

6 §

Vid sökning på namn, personnummer, samordningsnummer eller andra

liknande identitetsbeteckningar i uppgifter som har gjorts gemensamt till-
gängliga får endast sådana uppgifter tas fram som anger att den sökta perso-
nen

1. är anmäld för brott,
2. är eller har varit misstänkt för brott,

background image

7

SFS 2017:447

3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verk-

samhet som avses i 2 § första stycket 1,

4. övervakas enligt 2 § första stycket 2,
5. har anmält ett brott,
6. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,
7. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har läm-

nat uppgifter eller yttrande,

8. har gett in eller tillhandahållits en handling,
9. har bedömts kunna komma att möta ett ingripande med grovt våld, eller
10. är efterlyst.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsning av till-
gången till sådana uppgifter som avses i första stycket.

7 §

Bestämmelserna i 6 § gäller inte vid

1. sökning i en viss handling eller i ett visst ärende, eller
2. sökning i en uppgiftssamling som har skapats för att undersöka viss

brottslighet eller vissa kriminella grupperingar och som enbart de som arbetar
i undersökningen har åtkomst till.

Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller vid sökning som utförs av särskilt

angivna tjänstemän och som görs

1. för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som

innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller däröver eller
för sådant ändamål som avses i 2 § första stycket 2, eller

2. för att utreda brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller där-

över.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om under vilka förutsätt-
ningar sökning får äga rum med stöd av första och andra styckena. Reger-
ingen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
ytterligare undantag från 6 §.

Direktåtkomst

8 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �&klagar-

myndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket får medges direktåtkomst
till personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Direktåt-
komsten får endast avse personuppgifter som är gemensamt tillgängliga.

En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången

till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om omfattningen
av direktåtkomsten samt om behörighet och säkerhet.

4 kap. Bevarande och gallring av personuppgifter

Generella bestämmelser

1 §

Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad som behövs för

något eller några av de ändamål som anges i lagen.

background image

8

SFS 2017:447

I följande paragrafer anges hur länge uppgifter som behandlas automatise-

rat längst får bevaras:

1. 3 och 4 §§ om uppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga,
2. 5�7 §§ om uppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott som

har gjorts gemensamt tillgängliga, och

3. 9 och 10 §§ om andra uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga

än som anges i 2.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. att vissa kategorier av personuppgifter får bevaras i den brotts-

bekämpande verksamheten under längre tid än vad som anges i 6, 7, 9 och
10 §§,

2. att personuppgifter, med avvikelse från 3 § första stycket, 9 och 10 §§,

får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål, och

3. digital arkivering.

Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga

3 §

Personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte har gjorts

gemensamt tillgängliga ska, om de behandlas i ett ärende, gallras senast ett år
efter det att ärendet avslutades. Om de inte kan hänföras till ett ärende, ska
uppgifterna gallras senast ett år efter det att de behandlades automatiserat för-
sta gången.

Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning eller be-

ivrande av brott.

4 §

I 4 kap. 8 § tullagen (2016:253) och 16 § lagen (1996:701) om Tullver-

kets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska uni-
onen finns bestämmelser om lagring och förstöring av vissa uppgifter från
transportföretag.

Gemensamt tillgängliga uppgifter i ärenden om utredning eller
beivrande av brott

5 §

I 6 och 7 §§ anges hur länge personuppgifter i vissa ärenden om utred-

ning eller beivrande av brott som har gjorts gemensamt tillgängliga får beva-
ras i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

6 §

Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda gärningen

inte utgör brott, får personuppgifterna i anmälan inte längre behandlas i Tull-
verkets brottsbekämpande verksamhet. Om en brottsanmälan i annat fall inte
har lett till förundersökning eller annan motsvarande utredning, får person-
uppgifterna inte behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet när
åtal inte längre får väckas för brottet.

7 §

Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning,

får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i Tullverkets brotts-
bekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av det
kalenderår då domen, eller det beslut som meddelades med anledning av
talan, fick laga kraft.

background image

9

SFS 2017:447

Om en förundersökning har lagts ned eller avslutats på annat sätt än genom

åtal, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av
det kalenderår då åklagarens eller förundersökningsledarens beslut meddela-
des.

Första och andra styckena gäller även personuppgifter i andra utredningar

som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

8 §

Om en förundersökning mot en person har lagts ned, om ett åtal har

lagts ned eller om en frikännande dom har fått laga kraft, får personen inte
längre vara sökbar som misstänkt.

�vriga gemensamt tillgängliga uppgifter

9 §

Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga enligt 3 kap. 2 §

första stycket 1 eller 2 ska gallras enligt andra�fjärde styckena.

Uppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig verksamhet som

anges i 3 kap. 2 § första stycket 1 ska gallras senast tre år efter utgången av
det kalenderår då registreringen avseende personen gjordes. Uppgifter som
kan antas ha samband med brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket
det är föreskrivet fängelse i två år eller däröver ska dock gallras senast fem år
efter utgången av det kalenderår då registreringen gjordes. Om en ny registre-
ring beträffande personen görs före utgången av gallringsfristen, behöver de
uppgifter som finns om personen inte gallras så länge någon av uppgifterna
om honom eller henne får bevaras.

Uppgifter som har behandlats i samband med sådan övervakning som avses

i 3 kap. 2 § första stycket 2 ska gallras senast tio år efter utgången av det
kalenderår då den senaste registreringen avseende personen gjordes.

Den tid då en misstänkt eller övervakad person avtjänar ett fängelsestraff

eller genomgår sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning ska inte räknas med vid beräkningen av de frister som
anges i andra och tredje styckena.

10 §

Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga enligt 3 kap.

2 § första stycket 4 eller 5 ska gallras enligt andra eller tredje stycket.

Uppgifter som har behandlats med stöd av 3 kap. 2 § första stycket 4 ska

gallras senast ett år efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgif-
terna behandlades i avslutades.

Uppgifter som har behandlats med stöd av 3 kap. 2 § första stycket 5 ska

gallras senast ett år efter utgången av det kalenderår då de behandlades auto-
matiserat första gången.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom lagen upphävs lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i

Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

3. Följande bestämmelser i denna lag behöver inte tillämpas förrän den 1

januari 2019

a) 3 kap. 6 och 7 §§ om sökning,

background image

10

SFS 2017:447

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

b) 4 kap. 6 och 7 §§ om behandling av personuppgifter i brottsanmäl-

ningar, avslutade förundersökningar och andra utredningar som handläggs
enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken, och

c) 4 kap. 8 § om sökning.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)