SFS 2017:448 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

170448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 a § lagen (2000:343) om interna-

tionellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.

1 a §

2

Polisdatalagen (2010:361) gäller för polisens behandling av person-

uppgifter vid internationellt polisiärt samarbete, om inte annat följer av denna
lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till denna.

Tullbrottsdatalagen (2017:447) gäller för Tullverkets behandling av per-

sonuppgifter vid internationellt polisiärt samarbete, om inte annat följer av
denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till
denna.

Kustbevakningsdatalagen (2012:145) gäller för Kustbevakningens behand-

ling av personuppgifter vid internationellt polisiärt samarbete, om inte annat
följer av denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning
till denna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU28, rskr. 2016/17:269.

2 Senaste lydelse 2012:148.

SFS 2017:448

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017