SFS 2017:449 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

170449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 4 §§ lagen (2001:185)

om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets

verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om upp-
gifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av person-
uppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt sär-
skilda kriterier.

Bestämmelserna i 4�6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om juridiska personer.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte behandling av uppgifter i den

brottsbekämpande verksamhet som Tullverket bedriver. För sådan behandling
finns det särskilda bestämmelser i tullbrottsdatalagen (2017:447).

4 §

3

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs hos Tullverket för

1. bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av tull, annan

skatt och avgifter,

2. övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
3. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande inter-

nationellt åtagande, och

4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som behandlas enligt första stycket får även behandlas för till-

handahållande av information som behövs i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet enligt 2 kap. 5 § tullbrottsdatalagen (2017:447).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU28, rskr. 2016/17:269.

2 Senaste lydelse 2005:790.

3 Senaste lydelse 2005:790.

SFS 2017:449

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:449

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)