SFS 2017:450 Tullbrottsdataförordning

170450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tullbrottsdataförordning;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behand-

ling av personuppgifter som omfattas av tullbrottsdatalagen (2017:447). De
uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämp-
ningsområde som i lagen.

2 §

När Tullverket planerar nya it-system av större omfattning eller nya it-

system som kan innebära särskilda risker för intrång i den personliga integri-
teten, ska myndigheten samråda med Datainspektionen i god tid innan ett
beslut i frågan fattas. Detsamma ska gälla när Tullverket genomför betydande
förändringar i sådana system.

Vid bedömningen av risken för intrång i den personliga integriteten ska

särskild vikt läggas vid om känsliga personuppgifter kommer att behandlas.

Tillgången till personuppgifter

Behörigheter

3 §

Tullverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till person-

uppgifter för personer som är verksamma inom myndighetens brottsbekäm-
pande verksamhet. För tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgif-
ter ska det särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav
på utbildning och erfarenhet.

4 §

Tullverket ansvarar för att det inom myndigheten finns rutiner för till-

delning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter
för åtkomst till personuppgifter.

Sökning

5 §

Vid sökning enligt 3 kap. 6 § tullbrottsdatalagen (2017:447) får uppgif-

ter som visar att den sökta personen tidigare har varit misstänkt för ett visst
brott inte tas fram om en domstol, genom ett avgörande som har fått laga
kraft, har ogillat åtalet, meddelat frikännande dom eller avskrivit målet sedan
åtalet lagts ned.

SFS 2017:450

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:450

Tullverket får meddela föreskrifter om begränsning av tillgången till

sådana uppgifter som avses i 3 kap. 6 § första stycket tullbrottsdatalagen. Sär-
skild hänsyn ska då tas till den enskildes rätt till skydd mot intrång i den per-
sonliga integriteten. Tillgången till personuppgifter om tidigare misstankar
om brott ska särskilt begränsas.

6 §

Tullverket ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän vid myn-

digheten som utför uppgifter enligt 3 kap. 7 § andra stycket tullbrottsdata-
lagen (2017:447).

7 §

Tullverket får meddela närmare föreskrifter om under vilka förutsätt-

ningar sökning enligt 3

kap. 7 § första stycket 2 tullbrottsdatalagen

(2017:447) får ske.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

8 §

Begränsningen i 2

kap. 16 § första stycket tullbrottsdatalagen

(2017:447) gäller inte för de myndigheter som får ha direktåtkomst enligt
3 kap. 8 § samma lag i fråga om personuppgifter som har gjorts gemensamt
tillgängliga.

9 §

Om det inte är olämpligt, får fler personuppgifter än vad som anges i

2 kap. 16 § första stycket tullbrottsdatalagen (2017:447) lämnas ut på medium
för automatiserad behandling till

1. allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar,
2. Justitiekanslern,
3. Brottsförebyggande rådet
4. Europol,
5. Interpol,
6. en konkursförvaltare, och
7. en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde eller den som kan

jämställas med en sådan.

Uppgifter får inte lämnas ut på medium för automatiserad behandling om

det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften kan komma att
behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204).

10 §

Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vad som krävs i fråga

om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska kunna medge direktåt-
komst till uppgifter för de myndigheter som anges i 3 kap. 8 § tullbrottsdata-
lagen (2017:447).

Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan Tullverket har försäk-

rat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven på behörighet
och säkerhet.

Bevarande och gallring

Digital arkivering

11 §

När Tullverket arkiverar uppgifter och handlingar digitalt ska de arki-

verade uppgifterna och handlingarna avskiljas från myndighetens brottsbe-

background image

3

SFS 2017:450

kämpande verksamhet. Åtkomsten till arkiverade uppgifter och handlingar
ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän.

Tullverket får, efter att ha gett Riksarkivet tillfälle att yttra sig, meddela

närmare föreskrifter om digital arkivering.

Bevarande och gallring av uppgifter

12 §

I 13–15 §§ föreskrivs att vissa kategorier av uppgifter i brottsanmäl-

ningar och avslutade förundersökningar får behandlas i Tullverkets brottsbe-
kämpande verksamhet efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 6 och 7 §§
tullbrottsdatalagen (2017:447). Detsamma gäller uppgifter i andra utredningar
som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

När uppgifter behandlas enligt 13–15 §§ får, utöver vad som sägs i de

bestämmelserna, följande uppgifter behandlas:

1. ärendenummer och liknande referensuppgifter,
2. brottskoder, och
3. uppgifter om omständigheterna kring brottet.

13 §

Uppgifter om en dömd person i en förundersökning som har lett till fäl-

lande dom får behandlas efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 7 § för-
sta stycket tullbrottsdatalagen (2017:447), om behandlingen av särskilda skäl
är nödvändig för att finna samband mellan olika brott eller mellan tänkbara
gärningsmän.

Uppgifterna ska dock gallras senast i samband med att uppgifterna om den

dömde gallras ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastnings-
register.

14 §

Uppgifter om en person som har varit misstänkt i en förundersökning

som har lagts ned eller avslutats på annat sätt än genom åtal får i ett enskilt
fall behandlas efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 7 § andra stycket
tullbrottsdatalagen (2017:447), om behandlingen är nödvändig för att perso-
nen ska kunna lagföras.

Uppgifterna ska dock gallras senast då åtal inte längre får väckas för brottet

eller senast sjuttio år från den dag då brottet begicks i fall som avses i 35 kap.
2 § första stycket brottsbalken.

15 §

Uppgifter om personer som har dömts för, eller har varit misstänkta

för, brott där det finns en betydande risk för återfall i samma eller likartad
brottslighet, får behandlas efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 6 och
7 §§ tullbrottsdatalagen (2017:447), om behandlingen av särskilda skäl är
nödvändig för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott för vilket det är
föreskrivet fängelse i fyra år eller däröver.

Uppgifterna ska dock gallras, i fråga om brott som har lett till fällande dom,

senast i samband med att uppgifterna gallras ur belastningsregistret enligt
lagen (1998:620) om belastningsregister och i övriga fall senast femton år
efter det att förundersökningen lades ner eller avslutades på annat sätt.

16 §

Personuppgifter som behövs för handläggning av ärenden i det inter-

nationella samarbetet ska, om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig
efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 10 § andra stycket tullbrottsdata-
lagen (2017:447) för att fullgöra internationella åtaganden, gallras senast tre

background image

4

SFS 2017:450

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

år efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna behandlades i
avslutades.

Undantag från gallring

17 §

Riksarkivet får, efter att ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig, med-

dela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 4 kap. 3 § första
stycket och 4 kap. 9 och 10 §§ tullbrottsdatalagen (2017:447) samt 16 §
denna förordning får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga
ändamål.

Övriga bestämmelser

18 §

Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verk-

ställighet av tullbrottsdatalagen (2017:447) och denna förordning.

19 §

Innan Tullverket meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning,

ska myndigheten ge Datainspektionen tillfälle att yttra sig i frågor som berör
särskilda risker för intrång i den personliga integriteten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:791) om behandling

av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)