SFS 2017:451 Förordning om ändring i tullförordningen (2016:287)

170451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tullförordningen (2016:287);

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att det i tullförordningen (2016:287) ska införas en

ny paragraf, 5 kap. 1 a §, och närmast före 5 kap. 1 a § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

5 kap.

Vite

1 a §

Om Tullverket avser att utfärda vitesföreläggande enligt tullagen

(2016:253), ska på begäran upplysning lämnas om huruvida det i den brotts-
bekämpande verksamheten finns uppgifter som innebär att vite enligt 7 kap.
6 § tullagen inte får föreläggas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:451

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017