SFS 2017:452 Skattebrottsdatalag

170452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Skattebrottsdatalag;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Lagens syfte

1 §

Syftet med denna lag är att ge Skatteverket möjlighet att behandla per-

sonuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin brottsbekämpande verksamhet
och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan
behandling.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Denna lag gäller vid Skatteverkets behandling av personuppgifter i den

brottsbekämpande verksamheten, om behandlingen är helt eller delvis auto-
matiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda kriterier.

3 §

I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgif-

ter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,
och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen,
finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom
ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller
gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
3. ett EU-organ, eller
4. ett EU-informationssystem.
Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande

bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

Lagens tillämpning på juridiska personer

4 §

Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också

vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

1. 2 kap. 3 § om personuppgiftsansvar,

1 Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270.

SFS 2017:452

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:452

2. 2 kap. 5–7 §§ om ändamålen för behandlingen,
3. 2 kap. 10 § om tillgången till personuppgifter,
4. 3 kap. 2 och 3 §§ om gemensamt tillgängliga uppgifter, och
5. 4 kap. om bevarande och gallring.

Lagens uppbyggnad

5 §

I 2 kap. finns det allmänna bestämmelser om behandling av personupp-

gifter.

För personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga gäller

även 3 kap.

I 4 kap. finns det bestämmelser om bevarande och gallring av personupp-

gifter.

2 kap. Allmänna bestämmelser

Förhållandet till personuppgiftslagen

1 §

Om inte annat anges i 2 §, gäller denna lag i stället för person-

uppgiftslagen (1998:204).

2 §

När personuppgifter behandlas enligt denna lag, eller enligt föreskrifter

som har meddelats i anslutning till lagen, gäller följande bestämmelser i per-
sonuppgiftslagen (1998:204):

1. 3 § om definitioner,
2. 8 § om förhållandet till offentlighetsprincipen,
3. 9 § om grundläggande krav på behandling av personuppgifter, dock med

undantag för första stycket i) och tredje stycket,

4. 22 § om behandling av personnummer och samordningsnummer,
5. 23 och 25–27 §§ om information till den registrerade,
6. 28 § om rättelse,
7. 30 och 31 §§ samt 32 § första stycket om säkerheten vid behandling,
8. 33–35 §§ om överföring av personuppgifter till tredjeland,
9. 38–41 §§ om personuppgiftsombud m.m.,
10. 42 § om upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar,
11. 43 och 44 §§, 45 § första stycket och 47 § om tillsynsmyndighetens

befogenheter,

12. 48 § om skadestånd, och
13. 51 § första stycket, 52 § första stycket och 53 § om överklagande.
Om personuppgifter ska gallras enligt denna lag, eller enligt föreskrifter

som har meddelats i anslutning till lagen, gäller inte 8 § andra stycket person-
uppgiftslagen.

Information enligt 23 § personuppgiftslagen behöver inte lämnas vid be-

handling som består av insamling av personuppgifter genom bilder eller ljud.

Förbud enligt 44 eller 45 § personuppgiftslagen får inte förenas med vite.

Personuppgiftsansvar

3 §

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av person-

uppgifter som myndigheten utför.

background image

3

SFS 2017:452

Personuppgiftsombud

4 §

Skatteverket ska utse ett eller flera personuppgiftsombud.

Myndigheten ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt person-

uppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

Ändamål

5 §

Personuppgifter får behandlas i Skatteverkets brottsbekämpande verk-

samhet om det behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
2. utreda brott, eller
3. fullgöra de förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

6 §

Personuppgifter som behandlas enligt 5 § får även behandlas när det är

nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i

1. brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,

Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Kustbevak-
ningen,

2. brottsbekämpande verksamhet hos en utländsk myndighet eller mellan-

folklig organisation,

3. annan verksamhet som Skatteverket ansvarar för, om det kan antas att

informationen behövs i ett ärende i den verksamheten,

4. en myndighets verksamhet
a) om Skatteverket enligt lag eller förordning är skyldigt att bistå myndig-

heten med viss uppgift, eller

b) om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighets-

överskridande samverkan mot brott.

Personuppgifter som behandlas enligt 5 § får även behandlas om det är

nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen
samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller för-
ordning, till andra.

I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 5 § även behand-

las för att tillhandahålla information för något annat ändamål än de som anges
i första och andra styckena, under förutsättning att ändamålet inte är ofören-
ligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

7 §

Personuppgifter får också behandlas om

1. behandlingen är nödvändig för diarieföring, eller
2. uppgifterna har lämnats till Skatteverket i en anmälan eller liknande och

behandlingen är nödvändig för handläggningen.

Känsliga personuppgifter

8 §

Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som

är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa
eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de kompletteras

med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt
för syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i första stycket får också
behandlas med stöd av 7 §.

background image

4

SFS 2017:452

Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett objektivt

sätt med respekt för människovärdet.

Sökning i beskattningsdatabasen

9 §

I lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-

ningsverksamhet finns bestämmelser om beskattningsdatabasen. Vid sökning
i beskattningsdatabasen som görs i Skatteverkets brottsbekämpande verksam-
het får endast uppgift om namn, personnummer eller samordningsnummer
användas som sökbegrepp.

Tillgången till personuppgifter

10 §

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman

behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillgången till
personuppgifter.

Utlämnande av uppgifter och uppgiftsskyldighet

11 §

Personuppgifter får lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolk-

lig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse
som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

12 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagar-

myndigheten, Kustbevakningen och Tullverket har, trots sekretess enligt
21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt till-
gängliga, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin brotts-
bekämpande verksamhet.

13 §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om att personuppgifter får lämnas ut även i andra fall än som anges i
11 och 12 §§.

Bestämmelser om att uppgifter får lämnas ut finns även i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

14 §

Personuppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska

lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Elektroniskt utlämnande

15 §

Enstaka personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad

behandling.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om att uppgifter får lämnas ut på sådant medium även i andra fall.

16 §

Utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den utsträckning

som följer av denna lag.

Bestämmelser om direktåtkomst finns i 3 kap. 8 §.

background image

5

SFS 2017:452

3 kap. Gemensamt tillgängliga personuppgifter

1 §

Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av per-

sonuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i Skatteverkets
brottsbekämpande verksamhet. Uppgifter som endast ett fåtal personer har
rätt att ta del av anses inte som gemensamt tillgängliga.

Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap.

7 §.

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

2 §

Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga:

1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksam-

het, om den misstänkta verksamheten

a) innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver,

eller

b) sker systematiskt.
2. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning av brott.
3. Uppgifter som behövs för att fullgöra internationella åtaganden, om det

krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.

Särskilda upplysningar

3 §

För gemensamt tillgängliga uppgifter ska det genom en särskild upplys-

ning eller på något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål personupp-
gifterna behandlas.

4 §

Om uppgifter som är gemensamt tillgängliga direkt kan hänföras till en

person som inte är misstänkt för brott eller för att ha utövat eller komma att
utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1, ska det
genom en särskild upplysning eller på annat sätt framgå att personen inte är
misstänkt.

Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misstänkt brottslig

verksamhet ska förses med en upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet
och uppgifternas riktighet i sak, om inte detta är onödigt på grund av särskilda
omständigheter.

Sökning

5 §

Vid sökning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får

uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller
sexualliv inte användas som sökbegrepp.

Första stycket hindrar inte att uppgifter som beskriver en persons utseende

används som sökbegrepp.

6 §

Vid sökning på namn, personnummer, samordningsnummer eller andra

liknande identitetsbeteckningar i uppgifter som har gjorts gemensamt till-
gängliga får endast sådana uppgifter tas fram som anger att den sökta perso-
nen

1. är anmäld för brott,

background image

6

SFS 2017:452

2. är eller har varit misstänkt för brott,
3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verk-

samhet som avses i 2 § första stycket 1,

4. har anmält ett brott,
5. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,
6. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har läm-

nat uppgifter eller yttrande,

7. har gett in eller tillhandahållits en handling,
8. har bedömts kunna komma att möta ett ingripande med grovt våld, eller
9. är eller har varit registrerad som funktionär i en eller flera juridiska per-

soner vilka kan antas ha samband med brottslig verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsning av till-
gången till sådana uppgifter som avses i första stycket.

7 §

Bestämmelserna i 6 § gäller inte vid

1. sökning i en viss handling eller i ett visst ärende, eller
2. sökning i en uppgiftssamling som har skapats för att undersöka viss

brottslighet eller vissa kriminella grupperingar och som enbart de som arbetar
i undersökningen har åtkomst till.

Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller vid sökning som utförs av särskilt

angivna tjänstemän och som görs

1. för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som

innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller däröver,
eller

2. för att utreda brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller där-

över.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om under vilka förutsätt-
ningar sökning får äga rum med stöd av första och andra styckena. Reger-
ingen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om
ytterligare undantag från 6 §.

Direktåtkomst

8 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagar-

myndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får medges direktåtkomst till
personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Direktåtkom-
sten får endast avse personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.

En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången

till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om omfattningen
av direktåtkomsten samt om behörighet och säkerhet.

background image

7

SFS 2017:452

4 kap. Bevarande och gallring av personuppgifter

Generella bestämmelser

1 §

Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad som behövs för

något eller några av de ändamål som anges i lagen.

I följande paragrafer anges hur länge uppgifter som behandlas automatise-

rat längst får bevaras:

1. 3 § om uppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga,
2. 4–6 §§ om uppgifter i ärenden om utredning av brott som har gjorts

gemensamt tillgängliga, och

3. 8 § om andra uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga än som

anges i 2.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. att vissa kategorier av personuppgifter får bevaras i den brotts-

bekämpande verksamheten under längre tid än vad som anges i 5, 6 och 8 §§,

2. att personuppgifter, med avvikelse från 3 § första stycket och 8 §, får

bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål, och

3. digital arkivering.

Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga

3 §

Personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte har gjorts

gemensamt tillgängliga ska, om de behandlas i ett ärende, gallras senast ett år
efter det att ärendet avslutades. Om de inte kan hänföras till ett ärende, ska
uppgifterna gallras senast ett år efter det att de behandlades automatiserat för-
sta gången.

Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning av brott.

Gemensamt tillgängliga uppgifter i ärenden om utredning av brott

4 §

I 5 och 6 §§ anges hur länge personuppgifter i vissa ärenden om utred-

ning av brott som har gjorts gemensamt tillgängliga får bevaras i Skattever-
kets brottsbekämpande verksamhet.

5 §

Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda gärningen

inte utgör brott, får personuppgifterna i anmälan inte längre behandlas i Skat-
teverkets brottsbekämpande verksamhet. Om en brottsanmälan i annat fall
inte har lett till förundersökning eller annan motsvarande utredning, får per-
sonuppgifterna inte behandlas i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
när åtal inte längre får väckas för brottet.

6 §

Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning,

får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i Skatteverkets
brottsbekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av
det kalenderår då domen, eller det beslut som meddelades med anledning av
talan, fick laga kraft.

Om en förundersökning har lagts ned eller avslutats på annat sätt än genom

åtal, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i Skatteverkets
brottsbekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av

background image

8

SFS 2017:452

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

det kalenderår då åklagarens eller förundersökningsledarens beslut meddela-
des.

Första och andra styckena gäller även personuppgifter i andra utredningar

som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

7 §

Om en förundersökning mot en person har lagts ned, om ett åtal har

lagts ned eller om en frikännande dom har fått laga kraft, får personen inte
längre vara sökbar som misstänkt.

Övriga gemensamt tillgängliga uppgifter

8 §

Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga enligt 3 kap. 2 §

1 eller 3 ska gallras enligt andra och tredje styckena.

Uppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig verksamhet som

anges i 3 kap. 2 § 1 ska gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår
då registreringen avseende personen gjordes. Uppgifter som kan antas ha
samband med brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskri-
vet fängelse i två år eller däröver ska dock gallras senast fem år efter utgången
av det kalenderår då registreringen gjordes. Om en ny registrering beträffande
personen görs före utgången av gallringsfristen, behöver de uppgifter som
finns om personen inte gallras så länge någon av uppgifterna om honom eller
henne får bevaras.

Uppgifter som har behandlats med stöd av 3 kap. 2 § 3 ska gallras senast ett

år efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna behandlades i
avslutades.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom lagen upphävs lagen (1999:90) om behandling av personuppgif-

ter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra stycket om särskilda upplysningar

behöver inte tillämpas på uppgifter som har samlats in före ikraftträdandet av
denna lag.

4. Följande bestämmelser i denna lag behöver inte tillämpas förrän

den 1 januari 2019

a) 3 kap. 4 § första stycket om särskilda upplysningar, när det gäller annan

verksamhet än sådan som bedrivs för ändamål som anges i 2 kap. 5 § 1,

b) 3 kap. 6 och 7 §§ om sökning,
c) 4 kap. 5 och 6 §§ om behandling av personuppgifter i brottsanmälningar,

avslutade förundersökningar och andra utredningar som handläggs enligt
bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken, och

d) 4 kap. 7 § om sökning.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

;