SFS 2017:453 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

170453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1997:1024) om

Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

2 samt 1 och 6 §§ och rubriken

närmast före 6 § ska ha följande lydelse.

Lag om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

1 §

3

Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse

m.m.,

4. 9 kap. 1–3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med Skat-

teverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduk-
tion för hushållsarbete,

5. 11 kap. 5 § brottsbalken, samt
6. lagen (2014:836) om näringsförbud.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott

än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl
för detta.

Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet

6 §

4

Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar, utöver vad som

föreskrivs i 2–5 §§, även att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verk-
samhet som avses i 1 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:665.

3 Senaste lydelse 2014:846.

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2006:580.

SFS 2017:453

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:453

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)