SFS 2017:455 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

170455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 § revisorslagen (2001:883) ska

ha följande lydelse.

31 §

2

Om Skatteverket i fråga om en revisor eller ett registrerat revisions-

bolag uppmärksammar någon omständighet, som kan vara av betydelse för
Revisorsinspektionens verksamhet, ska verket underrätta inspektionen. Detta
gäller dock inte omständigheter som verket har fått kännedom om i verksam-
het enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270.

2 Senaste lydelse 2016:1339.

SFS 2017:455

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;