SFS 2017:456 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 2 § och 35 kap. 1 och 10 §§

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

18 kap.

2 §

2

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som

avses i 2 kap. 7 § 1 eller 6 kap. 1 § 1 polisdatalagen (2010:361), om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda
åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första

stycket, för uppgift som hänför sig till

1. sådan verksamhet som avses i 2 kap. 5 § 1 skattebrottsdatalagen

(2017:452),

2. sådan verksamhet som avses i 2

kap. 5 § 1 tullbrottsdatalagen

(2017:447), eller

3. sådan verksamhet som avses i 3 kap. 2 § 1 kustbevakningsdatalagen

(2012:145).

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till

verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling
före år 1949.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

35 kap.

1 §

3

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men
och uppgiften förekommer i

1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i

annan verksamhet för att förebygga brott,

1 Prop. 2016/17:89, prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270.

2 Senaste lydelse 2015:438.

3 Senaste lydelse 2015:438.

SFS 2017:456

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:456

3. angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning

enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),

4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller

beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen,

5. Statens medieråds verksamhet att biträda Justitiekanslern, allmän åkla-

gare eller Polismyndigheten i brottmål,

6. register som förs av Polismyndigheten enligt 4 kap. polisdatalagen

(2010:361) eller som annars behandlas med stöd av de bestämmelserna eller
uppgifter som behandlas av Säkerhetspolisen med stöd av 6 kap. samma lag,

7. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
8. register som förs av Skatteverket enligt skattebrottsdatalagen (2017:452)

eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

9. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om

uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 5 kap. 1 §,

10. register som förs av Tullverket enligt tullbrottsdatalagen (2017:447)

eller som annars behandlas där med stöd av samma lag, eller

11. register som förs enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spa-

ningsregister.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande

eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till honom eller henne lider skada eller men om uppgiften
röjs. Vid förhandling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för upp-
gift om vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för
att den misstänkte eller någon närstående till honom eller henne utsätts för
våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

10 §

4

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut

1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare,

2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen

(1996:627) samt i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,

3. enligt vad som föreskrivs i
� lagen (1998:621) om misstankeregister,
� polisdatalagen (2010:361),
� skattebrottsdatalagen (2017:452),
� tullbrottsdatalagen (2017:447),
� kustbevakningsdatalagen (2012:145),
� åklagardatalagen (2015:433),
� förordningar som har stöd i dessa lagar, eller
4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i handlingar som har

omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet av denna lag.

4 Senaste lydelse 2015:434.

background image

3

SFS 2017:456

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017