SFS 2017:458 Skattebrottsdataförordning

170458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Skattebrottsdataförordning;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan

behandling av personuppgifter som omfattas av skattebrottsdatalagen
(2017:452). De uttryck som används i denna förordning har samma innebörd
och tillämpningsområde som i lagen.

2 §

När Skatteverket planerar nya it-system av större omfattning eller nya

it-system som kan innebära särskilda risker för intrång i den personliga inte-
griteten, ska myndigheten samråda med Datainspektionen i god tid innan ett
beslut i frågan fattas. Detsamma ska gälla när Skatteverket genomför bety-
dande förändringar i sådana system.

Vid bedömningen av risken för intrång i den personliga integriteten ska

särskild vikt läggas vid om känsliga personuppgifter kommer att behandlas.

Tillgången till personuppgifter

Behörigheter

3 §

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till person-

uppgifter för personer som är verksamma inom myndighetens brotts-
bekämpande verksamhet. För tilldelning av behörighet för åtkomst till per-
sonuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna,
ställs krav på utbildning och erfarenhet.

4 §

Skatteverket ansvarar för att det inom myndigheten finns rutiner för till-

delning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter
för åtkomst till personuppgifter.

Sökning

5 §

Vid sökning enligt 3 kap. 6 § skattebrottsdatalagen (2017:452) får upp-

gifter som visar att den sökta personen tidigare har varit misstänkt för ett visst
brott inte tas fram om en domstol, genom ett avgörande som har fått laga
kraft, har ogillat åtalet, meddelat frikännande dom eller avskrivit målet sedan
åtalet lagts ned.

SFS 2017:458

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:458

Skatteverket får meddela föreskrifter om begränsning av tillgången till

sådana uppgifter som avses i 3 kap. 6 § första stycket skattebrottsdatalagen.
Särskild hänsyn ska då tas till den enskildes rätt till skydd mot intrång i den
personliga integriteten. Tillgången till personuppgifter om tidigare misstankar
om brott ska särskilt begränsas.

6 §

Skatteverket ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän vid

myndigheten som utför uppgifter enligt 3 kap. 7 § andra stycket skattebrotts-
datalagen (2017:452).

7 §

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om under vilka förut-

sättningar sökning enligt 3 kap. 7 § första stycket 2 skattebrottsdatalagen
(2017:452) får ske.

Utlämnande av uppgifter

8 §

Om en uppgift i en förundersökning kan antas ha betydelse för en kon-

kursutredning, får uppgiften lämnas till konkursförvaltaren.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

9 §

Begränsningen i 2

kap. 15 § första stycket skattebrottsdatalagen

(2017:452) gäller inte för de myndigheter som får ha direktåtkomst enligt
3 kap. 8 § samma lag i fråga om personuppgifter som har gjorts gemensamt
tillgängliga.

10 §

Om det inte är olämpligt, får fler personuppgifter än vad som anges i

2 kap. 15 § första stycket skattebrottsdatalagen (2017:452) lämnas ut på
medium för automatiserad behandling till

1. Justitiekanslern,
2. Brottsförebyggande rådet,
3. Försäkringskassan,
4. Kronofogdemyndigheten,
5. en konkursförvaltare, och
6. en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde eller den som kan

jämställas med en sådan.

Uppgifter får inte lämnas ut på medium för automatiserad behandling om

det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften kan komma att
behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204).

11 §

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vad som krävs i

fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska kunna medge
direktåtkomst till uppgifter för de myndigheter som anges i 3 kap. 8 § skatte-
brottsdatalagen (2017:452).

Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan Skatteverket har för-

säkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven på behörighet
och säkerhet.

background image

3

SFS 2017:458

Bevarande och gallring

Digital arkivering

12 §

När Skatteverket arkiverar uppgifter och handlingar digitalt ska de

arkiverade uppgifterna och handlingarna avskiljas från myndighetens brotts-
bekämpande verksamhet. Åtkomsten till arkiverade uppgifter och handlingar
ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän.

Skatteverket får, efter att ha gett Riksarkivet tillfälle att yttra sig, meddela

närmare föreskrifter om digital arkivering.

Bevarande och gallring av uppgifter

13 §

I 14 och 15 §§ föreskrivs att vissa kategorier av uppgifter i avslutade

förundersökningar får behandlas i Skatteverkets brottsbekämpande verksam-
het efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 6 § skattebrottsdatalagen
(2017:452). Detsamma gäller uppgifter i andra utredningar som handläggs
enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

När uppgifter behandlas enligt 14 och 15 §§ får, utöver vad som sägs i de

bestämmelserna, följande uppgifter behandlas:

1. ärendenummer och liknande referensuppgifter,
2. brottskoder, och
3. uppgifter om omständigheterna kring brottet.

14 §

Uppgifter om en dömd person i en förundersökning som har lett till fäl-

lande dom får behandlas efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 6 § för-
sta stycket skattebrottsdatalagen (2017:452), om behandlingen av särskilda
skäl är nödvändig för att finna samband mellan olika brott eller mellan tänk-
bara gärningsmän.

Uppgifterna ska dock gallras senast i samband med att uppgifterna om den

dömde gallras ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastnings-
register.

15 §

Uppgifter om en person som har varit misstänkt i en förundersökning

som har lagts ned eller avslutats på annat sätt än genom åtal får i ett enskilt
fall behandlas efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 6 § andra stycket
skattebrottsdatalagen (2017:452), om behandlingen är nödvändig för att per-
sonen ska kunna lagföras.

Uppgifterna ska dock gallras senast då åtal inte längre får väckas för brottet

eller senast sjuttio år från den dag då brottet begicks i fall som avses i 35 kap.
2 § första stycket brottsbalken.

Undantag från gallring

16 §

Riksarkivet får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra sig, med-

dela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 4 kap. 3 § första
stycket eller 4 kap. 8 § skattebrottsdatalagen (2017:452), får bevaras för his-
toriska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

background image

4

SFS 2017:458

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Övriga bestämmelser

17 §

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställighet av skattebrottsdatalagen (2017:452) och denna förordning.

18 §

Innan Skatteverket meddelar föreskrifter med stöd av denna förord-

ning, ska myndigheten ge Datainspektionen tillfälle att yttra sig i frågor som
berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:105) om behandling

av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)