SFS 2017:459 Förordning om ändring i förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

170459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordning (2001:588) om behandling
av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 5 b § förordning (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha följande lydelse.

5 b §

2 På begäran av en enhet inom Skatteverkets brottsbekämpande verk-

samhet ska uppgifter som avses i 2 kap. 3 § 1�5, 7, 8, 10 och 11 lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksam-
het lämnas ut.

En enhet inom Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet har rätt att ta

del av sådana uppgifter om enskilda som avses i 2 kap. 3 § 1�5, 7, 10 och 11
lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid
direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 7 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2012:895.

SFS 2017:459

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017