SFS 2017:460 Förordning om ändring i förordningen (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering

170460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1085) om
rättsväsendets informationshantering;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2014:1085) om rättsväsendets

informationshantering ska ha följande lydelse.

3 §

När en åklagare enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brotts-

bekämpande verksamhet har anlitat biträde för att verkställa en förunder-
sökning och Skatteverket lämnar slutligt utredningsmaterial till åklagaren, ska
Skatteverket se till att uppgifter om brott eller brottsmisstanke och om miss-
tänkt, målsägande och andra berörda personer överförs med hjälp av automa-
tiserad behandling. Uppgifterna ska överföras i ett sådant format att de kan
användas med hjälp av automatiserad behandling i åklagarverksamheten och
användas för automatiserad uppföljning och statistik.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:460

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017