SFS 2017:461 Förordning om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

170461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt
anställningsstöd;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:503) om särskilt an-

ställningsstöd

dels att 10 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 10 a–10 d §§, och närmast före

10–10 d §§ nya rubriker av följande lydelse.

Extratjänst inom kommunala och statliga myndigheter

10 §

1

En anvisning får göras för anställning inom en kommunal eller statlig

myndighet under förutsättning att arbetsuppgifterna inte utförs inom verk-
samhet där myndigheten erbjuder varor eller tjänster på en marknad.

Extratjänst inom offentligt finansierad verksamhet i privat eller
offentlig regi

10 a §

En anvisning får göras för en anställning inom offentligt finansierad

verksamhet

1. hos en vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård i enlighet med

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

2. i skolor som bedrivs i enlighet med skollagen (2010:800),
3. inom äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
4. inom funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Extratjänst inom kulturell verksamhet och verksamhet för att
bevara kulturarvet

10 b §

En anvisning får göras för en anställning i kulturell verksamhet eller

verksamhet för att bevara kulturarvet under förutsättning att

1. verksamheten inte främst finansieras genom kommersiella intäkter, och
2. verksamheten är tillgänglig för allmänheten kostnadsfritt eller mot avgif-

ter som motsvarar mindre än en femtedel av kostnaderna för verksamheten.

1 Senaste lydelse 2017:97.

SFS 2017:461

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:461

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Extratjänst inom ideella idrottsföreningar

10 c §

En anvisning får göras för en anställning inom en ideell idrottsför-

ening som är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen
(1999:1229) under förutsättning att arbetsuppgifterna avser verksamhet som
riktar sig till deltagare som är yngre än 21 år.

Extratjänst inom registrerade trossamfund och ideella föreningar
i verksamhet som främjar social hjälpverksamhet eller omsorg
om barn och ungdom

10 d §

En anvisning får göras för en anställning inom ett registrerat tros-

samfund eller inom en ideell förening under förutsättning att det registrerade
trossamfundet eller den ideella föreningen är inskränkt skattskyldig enligt
7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) och att arbetsuppgifterna avser
sådan social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdom som avses i
7 kap. 4 § inkomstskattelagen.

13 §

2

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att stöd inte lämnas i strid med

artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2015:503.