SFS 2017:462 Förordning om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

170462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

och innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet
särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga.

De särskilda insatserna är
1. bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen,
2. bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsätt-

ning,

3. bidrag för personligt biträde,
4. särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
5. bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet,
6. lönebidrag, och
7. skyddat arbete.
Programmet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning som

medför nedsatt arbetsförmåga och som har behov av stöd för att stärka sina
möjligheter att få eller behålla ett arbete. Syftet med programmet är att kom-
pensera för nedsättningen i arbetsförmåga och stärka möjligheten att få eller
behålla ett arbete. Endast personer som har lönebidrag eller skyddat arbete
ska anses som deltagare i programmet när det handlar om att kvalificera sig
för andra arbetsmarknadspolitiska insatser.

2 §

Allmänna bestämmelser om arbetsmarknadspolitiska program finns i

förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Något samråd med en sammanslutning av arbetstagare som är part i en lokal
förhandling med arbetsgivaren enligt den förordningen behöver inte hållas
innan en insats enligt 1 § andra stycket 1�5 beslutas, om insatsen endast mar-
ginellt påverkar arbetsmiljön eller arbetet för andra arbetstagare på arbetsplat-
sen.

SFS 2017:462

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:462

De särskilda insatserna

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

3 §

Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag för köp, hyra eller re-

paration av arbetshjälpmedel eller andra anordningar som en person behöver
för att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bidraget får läm-
nas under förutsättning att personen behöver hjälpmedlet eller anordningen

1. som anställd,
2. som företagare eller fri yrkesutövare, eller
3. för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetslivs-

inriktad rehabilitering eller praktisk arbetslivsorientering.

Bidrag får också lämnas för expertundersökningar som behövs för att klar-

lägga om personen behöver ett hjälpmedel eller en anordning.

I förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel finns bestäm-

melser om bidrag till sådana arbetshjälpmedel som en förvärvsarbetande för-
säkrad behöver som ett led i sin rehabilitering.

4 §

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen för någon som är anställd får

lämnas för behov som kommer fram i samband med att anställningen börjar
eller under de första 12 månaderna av anställningen. För den som är anställd i
skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller anställd med lönebidrag får
bidrag även lämnas för behov som kommer fram senare under anställningen.

Bidrag för företagare eller fria yrkesutövare får lämnas för behov som

kommer fram i samband med att verksamheten påbörjas eller under verksam-
hetens första 12 månader.

För den som tar del av ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, arbets-

livsinriktad rehabilitering eller praktisk arbetslivsorientering får bidrag läm-
nas så länge som programmet, rehabiliteringen eller arbetslivsorienteringen
varar.

5 §

Bidrag får inte lämnas för kostnader som gäller ett hjälpmedel eller en

anordning som normalt behövs i verksamheten eller som krävs för att arbets-
miljön ska uppfylla de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).

6 §

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen får lämnas till den som har en

funktionsnedsättning och med högst 100 000 kronor per år. Bidrag om högst
100 000 kronor per år får också lämnas till en arbetsgivare eller någon annan
som anordnar eller ansvarar för verksamheten.

Om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas med högre belopp.

Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller
hörselnedsättning

7 §

Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag för

1. kostnader för tal- och punktlitteratur som personer med en synnedsätt-

ning behöver för att kunna ta del av en arbetsmarknadsutbildning eller annan
utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, och

2. kostnader med högst 150 000 kronor per år och anställd för tolk åt barn-

domsdöva, dövblinda, vuxendöva och personer med hörselnedsättning som
tar del av en utbildning som anställd eller för inläsning på ljudmedier av fack-

background image

3

SFS 2017:462

litteratur till en person med synnedsättning som tar del av en utbildning som
anställd.

8 §

Bidrag får inte lämnas för insatser som ett landsting ska svara för. Be-

stämmelser om landstingets ansvar för tolktjänst för vardagstolkning för barn-
domsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade finns i 8 kap. 7 § hälso-
och sjukvårdslagen (2017:30).

Bidrag för personligt biträde

9 §

Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag för ett personligt bi-

träde som hjälper en person att utföra återkommande arbetsmoment eller han-
tera återkommande arbetssituationer som personen inte klarar på egen hand.
Bidraget får lämnas under förutsättning att personen behöver hjälp

1. som anställd,
2. som företagare eller fri yrkesutövare, eller
3. för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetslivsin-

riktad rehabilitering eller praktisk arbetslivsorientering.

10 §

Bidraget får lämnas till en arbetsgivare eller någon annan som har

kostnader för det personliga biträdet och med högst 60 000 kronor per år. Till
en företagare med en funktionsnedsättning som medför stora kommunika-
tionssvårigheter får dock bidraget lämnas med högst 120 000 kronor per år.

Bidraget får inte kombineras med bidrag enligt 28, 32 eller 36 §.

Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS)

11 §

Arbetsförmedlingen får utse en särskild stödperson för introduktion

och uppföljning åt en person som behöver extra stöd och träning i inlednings-
skedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning.
Stödet får lämnas i längst 6 månader under introduktion. Det får också lämnas
under uppföljningen av en anställning.

Stödpersonen ska vara anställd av Arbetsförmedlingen.

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

12 §

Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag till en person som är

arbetslös och som har kostnader för att skaffa utrustning eller andra kostnader
vid start av näringsverksamhet. En förutsättning för att bidraget får lämnas är
att näringsverksamheten kan antas ge ett väsentligt tillskott till personens för-
sörjning. Bidraget får dock inte lämnas för lönekostnader.

Bidraget får kombineras med stöd till start av näringsverksamhet enligt för-

ordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

13 §

Bidraget får lämnas med högst 60 000 kronor per person.

14 §

Bidraget till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet ska

lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna
107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av

background image

4

SFS 2017:462

mindre betydelse. Arbetsförmedlingen ska utföra de uppgifter som en med-
lemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning.

Gemensamt för lönebidrag och skyddat arbete

15 §

Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag till en arbetsgivare

för lönekostnader vid insatserna lönebidrag respektive skyddat arbete hos
offentlig arbetsgivare enligt bestämmelserna nedan.

Vid skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag regleras inte det ekonomiska

stödet till arbetsgivaren i denna förordning.

16 §

Inför ett beslut om lönebidrag eller skyddat arbete ska Arbetsförmed-

lingen först ha prövat om personens behov kan tillgodoses av insatser enligt
1 § andra stycket 1�4. Därefter bör Arbetsförmedlingen pröva personens be-
hov av insatser i följande ordning:

1. lönebidrag för utveckling i anställning
2. lönebidrag för anställning
3. lönebidrag för trygghet i anställning
4. skyddat arbete

17 §

Arbetsförmedlingen ska verka för att insatserna planeras och genom-

förs så att den anställde utvecklas, arbetsförmågan förbättras och så att perso-
nen kan få och behålla ett arbete utan bidrag för lönekostnaderna.

18 §

Insatserna lönebidrag och skyddat arbete får beslutas för anställningar

där arbetet är lämpligt utformat efter personens behov och kan bidra till att
den anställde utvecklas eller förbättrar sin arbetsförmåga. Insatserna får be-
slutas under förutsättning att arbetsgivaren intygar att

1. arbetsmiljön uppfyller de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen

(1977:1160), och

2. lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller i väsent-

liga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

19 §

Storleken på de bidrag för lönekostnader som lämnas ska fastställas

med hänsyn dels till graden av nedsättning i arbetsförmåga i förhållande till
den aktuella anställningen, dels till hur stor del av arbetsgivarens lönekostnad
som är bidragsgrundande. Bidragen får inte överstiga den nivå som behövs
för att kompensera nedsättningen i arbetsförmåga.

20 §

De bidragsgrundande lönekostnaderna är

1. kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön,
2. avgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen

(1994:1920) om allmän löneavgift, och

3. premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller likvärdiga för-

säkringar.

21 §

Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till som

mest 17 100 kronor per månad och de avgifter och premier som är hänförliga
till denna del, ska läggas till grund för bidrag.

Vid deltidsarbete ska bidraget minskas i förhållande till arbetstiden.

background image

5

SFS 2017:462

22 §

Bidrag för lönekostnader ska lämnas med ett bestämt belopp per ar-

betsdag, dock endast för dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden hos
arbetsgivaren och för vilka arbetsgivaren betalar lön och sjuklön. När bidraget
beslutas ska dess storlek i kronor per dag fastställas för hela stödperioden.

23 §

I lagen (1982:80) om anställningsskydd och lagen (1994:260) om

offentlig anställning finns bestämmelser om att arbetstagare i skyddat arbete
eller med lönebidrag för utveckling i anställning undantas från lagarnas
tillämpningsområden.

Lönebidrag

24 §

Lönebidrag finns i följande former:

� lönebidrag för utveckling i anställning,
� lönebidrag för anställning, och
� lönebidrag för trygghet i anställning.

Lönebidrag för utveckling i anställning

25 §

Arbetsförmedlingen får lämna lönebidrag för utveckling i anställning

för en person som är i behov av en anställning för att pröva eller utveckla sin
arbetsförmåga i förhållande till vissa arbetsuppgifter eller arbetsmarknaden i
stort. Bidraget får också lämnas för en person som är i behov av att förbättra
sina förutsättningar att kunna ta del av en utbildning.

Bidraget får lämnas för en anställning som innehåller anpassat arbete, reha-

bilitering, handledning, kompetensutveckling eller andra åtgärder som syftar
till att pröva eller utveckla personens arbetsförmåga eller förbättra personens
förutsättningar att kunna ta del av en utbildning.

26 §

Lönebidrag för utveckling i anställning får lämnas

1. vid anställning av en person som vid beslutstillfället är arbetslös och an-

mäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen,

2. när en person lämnar en anställning med lönebidrag för utveckling i an-

ställning och anställs hos en annan arbetsgivare, eller

3. vid fortsatt anställning av en person som vid beslutstillfället har skyddat

arbete hos offentlig arbetsgivare eller när en person lämnar en anställning
med skyddat arbete hos en annan arbetsgivare.

27 §

Lönebidrag för utveckling i anställning får beslutas för längst 12 måna-

der i taget. Den sammanlagda stödtiden får inte överstiga 24 månader.

28 §

Arbetsförmedlingen får lämna ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren

som kompletterar bidraget för lönekostnaderna. Bidraget får lämnas med
högst 230 kronor per dag för åtgärder som bidrar till att personens arbetsför-
måga prövas eller utvecklas eller för åtgärder som bidrar till att förbättra per-
sonens förutsättningar att ta del av en utbildning.

Lönebidrag för anställning

29 §

Arbetsförmedlingen får lämna lönebidrag för anställning för en person

som är i behov av att få en anställning eller av att stärka sina möjligheter att

background image

6

SFS 2017:462

behålla en anställning. Bidraget lämnas under förutsättning att arbetet och
stödjande åtgärder är utformade så att de kan bidra till att personens arbetsför-
måga förbättras i förhållande till de krav som ställs i den aktuella anställ-
ningen.

Bidraget får inte lämnas för anställning hos Samhall Aktiebolag.

30 §

Lönebidrag för anställning får lämnas

1. vid anställning av en person som vid beslutstillfället är arbetslös och an-

mäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen,

2. vid fortsatt anställning av en person som vid beslutstillfället har en an-

ställning med lönebidrag eller när en person lämnar en anställning med löne-
bidrag och anställs hos en annan arbetsgivare,

3. vid fortsatt anställning av en person som vid beslutstillfället har skyddat

arbete hos offentlig arbetsgivare eller när en person lämnar en anställning
med skyddat arbete hos en annan arbetsgivare,

4. vid fortsatt anställning när en anställd återgår till arbetet efter att ha haft

hel aktivitetsersättning,

5. vid fortsatt anställning när en anställd som tidigare har haft lönebidrag i

samma anställning får sin arbetsförmåga försämrad inom 3 år från det att stö-
det senast lämnades och det finns behov av att stöd lämnas på nytt, eller

6. när en arbetsgivare anställer en person som lämnar en anställning hos en

annan arbetsgivare som inte finansieras med lönebidrag, under förutsättning
att den som anställs är långtidssjukskriven från sin anställning och att arbets-
givaren fullgjort sina rehabiliteringsskyldigheter men att arbetstagaren ändå
inte bedöms kunna återgå till anställningen.

31 §

Lönebidrag för anställning får beslutas för längst 4 år i taget. Den sam-

manlagda stödtiden får inte överstiga 8 år.

32 §

Arbetsförmedlingen får lämna ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren

som kompletterar bidraget för lönekostnaderna. Bidraget lämnas med högst
130 kronor per dag för åtgärder som bidrar till att personens arbetsförmåga ut-
vecklas.

Lönebidrag för trygghet i anställning

33 §

Arbetsförmedlingen får lämna lönebidrag för trygghet i anställning för

en person som är i behov av ett långvarigt stöd för att behålla en anställning.

Bidraget får lämnas för en person som har tagit del av insatser för att

arbetsförmågan ska prövas eller utvecklas inom ramen för lönebidrag för ut-
veckling i anställning eller lönebidrag för anställning hos samma arbetsgi-
vare. Om det finns särskilda skäl får dock bidraget lämnas utan att personen
har tagit del av dessa insatser.

Bidraget får inte lämnas för anställning hos Samhall Aktiebolag.

34 §

Lönebidrag för trygghet i anställning får lämnas

1. vid anställning av en person som vid beslutstillfället är arbetslös och an-

mäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen,

2. vid fortsatt anställning av en person som vid beslutstillfället har en an-

ställning med lönebidrag, eller

background image

7

SFS 2017:462

3. vid fortsatt anställning av en person som vid beslutstillfället har skyddat

arbete hos offentlig arbetsgivare eller när en person lämnar en anställning
med skyddat arbete hos en annan arbetsgivare

35 §

Lönebidrag för trygghet i anställning får beslutas för längst 4 år i taget.

36 §

Arbetsförmedlingen får om det finns särskilda skäl lämna ett ekono-

miskt bidrag till arbetsgivaren som kompletterar bidraget för lönekostna-
derna. Bidraget får lämnas med högst 130 kronor per dag för åtgärder som bi-
drar till att personens arbetsförmåga utvecklas.

Skyddat arbete

37 §

Arbetsförmedlingen får besluta om insatsen skyddat arbete för en per-

son vars arbetsförmåga är så nedsatt att personen inte kan få något annat ar-
bete och vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser.

38 §

Skyddat arbete finns i följande former:

� skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag, och
� skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

Skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag

39 §

Skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag kommer till stånd när Samhall

Aktiebolag anställer en person som av Arbetsförmedlingen bedöms uppfylla
förutsättningarna för insatsen.

En person med skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag får inte samtidigt

tillgodogöra sig en annan insats enligt denna förordning.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

40 §

Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag för skyddat arbete

hos offentlig arbetsgivare för en person som

1. har en kognitiv funktionsnedsättning,
2. har en funktionsnedsättning till följd av missbruks- eller beroendepro-

blematik,

3. är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade, eller

4. inte tidigare haft kontakt med arbetslivet, eller som har varit borta från

det under en längre tid på grund av en långvarig och svår psykisk sjukdom.

Bidraget får inte lämnas om arbetet bedrivs inom en konkurrensutsatt verk-

samhet eller sektor.

41 §

Bidraget för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare får beslutas för

längst 2 år i taget.

42 §

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare får endast kombineras med

bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen och bidrag till litteratur och tolk för
personer med syn- eller hörselnedsättning enligt 3�8 §§.

background image

8

SFS 2017:462

Gemensamma bestämmelser

Arbetsgivare

43 §

Bidrag till arbetsgivare får endast lämnas till sådana arbetsgivare som

vid beslutstillfället är registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket.

44 §

Bidrag får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud,

skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning
eller en betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

Om ett förhållande som avses i första stycket uppkommer efter det att be-

slutet om bidrag har meddelats ska Arbetsförmedlingen ompröva beslutet.
Detsamma gäller om det kommer till Arbetsförmedlingens kännedom att
arbetsgivaren inte längre är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

Hur bidragen lämnas

45 §

Bidrag enligt denna förordning beslutas och betalas ut av Arbetsför-

medlingen. Bidragen betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som
Arbetsförmedlingen bestämmer. Bidrag under 50 kronor betalas inte ut.

46 §

Arbetsgivaren ska rekvirera bidrag för lönekostnader från Arbetsför-

medlingen månadsvis i efterskott efter hand som anställningen pågår.

Arbetsgivaren förlorar rätten till bidraget om det inte rekvireras inom 180

dagar efter den period som bidraget avser. Om det finns särskilda skäl får
Arbetsförmedlingen besluta om undantag från den fristen.

Hur bidragen används

47 §

Arbetsförmedlingen ska se till att bidrag enligt denna förordning an-

vänds på föreskrivet sätt. Den som tar emot ekonomiskt bidrag ska ge Arbets-
förmedlingen eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska
verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

48 §

Ekonomiskt bidrag får inte lämnas till någon som får ett annat ekono-

miskt bidrag från det allmänna för samma insats, om inte något annat särskilt
föreskrivs.

�ndrade förhållanden

49 §

Arbetsförmedlingens beslut om rätt till bidrag ska förenas med en skyl-

dighet för stödmottagaren att omgående anmäla förändringar som kan på-
verka rätten till bidrag eller bidragets storlek. Ett beslut ska omprövas vid
ändrade förhållanden.

Stödmottagaren ska samråda med Arbetsförmedlingen innan stödmottaga-

ren vidtar en åtgärd som innebär en kostnad. Om detta inte sker får bidrag
lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

background image

9

SFS 2017:462

Särskild motivering av beslut

50 §

När Arbetsförmedlingen finner att det finns särskilda eller synnerliga

skäl enligt bestämmelser i denna förordning ska myndigheten särskilt moti-
vera vad skälen består i och vad som ligger till grund för beslutet.

�&terbetalning och återkrav

51 §

En mottagare av ekonomiskt bidrag enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig om

1. mottagaren har förorsakat att bidraget har lämnats på felaktig grund eller

med ett för högt belopp genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt,

2. villkoren för bidraget inte följts,
3. bidraget har lämnats för ett hjälpmedel på arbetsplatsen som inte använts

eller utnyttjats för avsett ändamål, eller

4. bidraget har lämnats för start av en näringsverksamhet som lagts ned

eller sålts inom 3 år efter det att bidraget lämnades.

Om bidrag i annat fall än enligt första stycket 1 har lämnats på felaktig

grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig en-
dast om mottagaren insett eller skäligen borde ha insett felet.

52 §

Om en mottagare av ekonomiskt bidrag är återbetalningsskyldig ska

Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

53 §

Vid återkrav får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen

eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.
Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetal-
ningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet skulle ha
betalats. Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger
statens utlåningsränta med 2 procentenheter.

54 §

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid ska dröjsmåls-

ränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när
den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett
avtal om en avbetalningsplan och betalning inte sker inom den tid som följer
av beslutet om anstånd eller avtalet.

55 §

Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller

ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för
det, får Arbetsförmedlingen besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på
återbetalning eller ränta.

56 §

Vid återkrav får Arbetsförmedlingen, vid en senare utbetalning av

bidrag till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i
avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller för skyld-
igheten att betala ränta.

background image

10

SFS 2017:462

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Omprövning och överklagande

57 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas om

det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte änd-
ras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska lämnas in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom 3 veckor från den dag då
den som begär omprövning fick del av beslutet.

58 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning
av beslut om återkallelse av anvisning och avräkning får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats ska överklagandet anses

som en begäran om omprövning.

Bemyndigande

59 §

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:630) om särskilda in-

satser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för särskilda insatser

som har beslutats före ikraftträdandet, utom i fråga om Arbetsförmedlingens
möjlighet att i vissa fall bestämma att ett arbetshjälpmedel ska överlämnas till
myndigheten enligt 15 § den upphävda förordningen.

4. Vid beslut efter ikraftträdandet om lönebidrag eller skyddat arbete

tillämpas de nya bestämmelserna om tidsgränser utan avdrag för tid med stöd
enligt den upphävda förordningen.

5. Vid beslut efter ikraftträdandet om särskilda insatser enligt 1 § andra

stycket 1�3 och 5 tillämpas de nya bestämmelserna om beloppsgränser med
avdrag för bidrag som betalats enligt den upphävda förordningen.

6. Beslut om förlängning av bidrag enligt 35 § första strecksatsen den upp-

hävda förordningen får fattas till den 31 december 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)