SFS 2017:463 Förordning om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

170463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:631) om
ersättning av allmänna medel för skada orsakad av
deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program
eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1980:631) om ersättning av

allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt
program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Ersättning av allmänna medel lämnas enligt denna förordning till

arbetsgivare och annan anordnare av rehabilitering eller ett arbetsmarknads-
politiskt program än det reguljära skolväsendet, för skador som orsakats av
den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte för stöd till start

av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller etableringsersättning enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,
3. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och
a) får rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller er-

sättning från arbetsskadeförsäkringen enligt socialförsäkringsbalken, eller

b) får motsvarande ersättning i en stat som omfattas av Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning
av de sociala trygghetssystemen,

4. fullgör praktik eller tar del av utbildning hos annan än arbetsgivaren

under en anställning med lönebidrag för utveckling i anställning enligt förord-
ningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsätt-
ning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller

5. gör ett obligatoriskt studiebesök, ett besök för kartläggning av sökan-

dens yrkeskunskaper eller ett förbesök vid en icke-statlig arbetsplats innan
han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte före en
anvisning till stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, ut-
vecklingsersättning eller etableringsersättning, anvisas det arbetsmarknads-
politiska programmet arbetsmarknadsutbildning utan att få aktivitetsstöd eller

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:643.

2 Senaste lydelse 2012:639.

SFS 2017:463

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:463

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

anvisas jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning.

Skadan ska ha orsakats under ett sådant besök som avses i första stycket 5

eller i verksamhet som helt eller delvis förlagts till en icke-statlig arbetsplats
eller hos en annan anordnare av arbetsmarknadsutbildning eller annan utbild-
ning än det reguljära skolväsendet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)