SFS 2017:464 Förordning om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

170464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1773) om
ersättning vid särskilda insatser för personer med
tre fjärdedels sjukersättning eller
aktivitetsersättning;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:1773) om ersättning vid

särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivi-
tetsersättning ska ha följande lydelse.

2 §

1

Ersättning ska betalas

1. vid anställning med lönebidrag för anställning med ett belopp som mot-

svarar lönebidraget, och

2. vid anställning hos Samhall Aktiebolag med ett belopp som motsvarar

kostnaden för lön och andra förmåner enligt kollektivavtal samt avgifter som
ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift.

Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan efter särskild framställning.

Ersättning enligt 1 betalas till Arbetsförmedlingen. Ersättning enligt 2 betalas
till Samhall Aktiebolag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1706.

SFS 2017:464

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017