SFS 2017:465 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

170465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten ska ha följande lydelse.

9 §

1

De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska

insatser som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla
ett arbete. Bestämmelser om programmen finns i

1. lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,
2. förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
3. förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd,
4. förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funk-

tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

5. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, och
6. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.
I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att

den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

En anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad.

Det betyder att en anvisning får göras endast om den framstår som lämplig
både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt per-
spektiv.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:506.

SFS 2017:465

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017