SFS 2017:466 Förordning om ändring i förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT

170466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:248) om
bidrag till lönekostnader inom verksamheten
kulturarvs-IT;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2003:248) om bidrag

till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT samt 1 och 2 §§ ska ha
följande lydelse.

Förordningen om bidrag till lönekostnader inom verksamheten
kulturarvs-it

1

1 §

Bidrag enligt denna förordning får lämnas till lönekostnader för arbets-

ledare inom verksamheten kulturarvs-it. Bidrag får endast lämnas till en lokal
eller regional institution inom musei- eller arkivsektorn.

Vid fördelningen av bidrag ska målsättningen vara att stöd ska ges till en

institution i varje län. Bestämmelserna i denna förordning gäller dock inte den
verksamhet benämnd kulturarvs-it som bedrivs vid Stiftelsen Föremålsvård i
Kiruna.

2 §

2

Med kulturarvs-it avses verksamhet som har till syfte att

1. öka tillgängligheten till kulturarvet, och
2. erbjuda arbete till personer som omfattas av insatserna lönebidrag för an-

ställning eller lönebidrag för trygghet i anställning enligt förordningen
(2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, om arbetstagaren

a) är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade,

b) på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare haft kon-

takt med arbetslivet eller har varit borta från arbetslivet under en längre tid,
eller

c) har mer än en svårare funktionsnedsättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Senaste lydelse 2012:614.

2 Senaste lydelse 2012:614.

SFS 2017:466

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:466

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)