SFS 2017:469 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

170469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)

dels att 2 kap. 2 § och 3 kap. 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 16 kap. 7 a�g §§, och närmast

före 16 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

I en ansökan ska följande anges: den åtgärd som yrkas, sökandens

namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer till
bostaden och arbetsplatsen. Om telefonnumret är hemligt behöver det dock
endast anges om Kronofogdemyndigheten begär det. Om sökanden har vid-
talat ett ombud att företräda honom eller henne ska ombudets namn, post-
adress och telefonnummer anges.

I en ansökan ska följande uppgifter lämnas om en enskild svarande: namn,

yrke, person- eller organisationsnummer, hemvist, postadress och adress till
arbetsplats och i förekommande fall annan adress där svaranden kan anträffas
för delgivning genom stämningsman. Uppgift ska även lämnas om svaran-
dens telefonnummer till bostaden, om arbetsplatsen och om förhållanden i öv-
rigt av betydelse för delgivning med honom eller henne. Om svaranden sak-
nar känd adress ska uppgift lämnas om den utredning som har gjorts för att
fastställa detta.

Uppgifter som framgår av exekutionstiteln eller annan handling som läm-

nas in behöver inte anges särskilt. Uppgift om svarandens yrke, arbetsplats
och telefonnummer behöver endast lämnas om den är känd för sökanden.

Uppgifter som avses i denna paragraf ska gälla förhållandena när uppgif-

terna lämnas till Kronofogdemyndigheten. Om något av dessa förhållanden
ändras eller om en uppgift är ofullständig eller felaktig ska detta utan dröjs-
mål anmälas till Kronofogdemyndigheten.

I en ansökan om avlägsnande behöver sådana uppgifter som anges i andra

stycket lämnas endast om de är kända för sökanden.

1 Förordningen omtryckt 2000:1.

2 Senaste lydelse 2006:879.

SFS 2017:469

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:469

3 kap.

11 §

3

I protokollet ska följande anges:

1. förrättningsmannen, tid och plats för förrättningen och förrättningens

ändamål,

2. vittne och särskilt tillkallad sakkunnig,
3. parterna, i den utsträckning dessa är kända, och deras ombud eller biträ-

den samt, vid annan förrättning än exekutiv försäljning, uppgift om vilka av
dem som är närvarande,

4. när förrättningsmannen har berett sig tillträde till någons bostad i inneha-

varens frånvaro, uppgift om anledningen till det,

5. den verkställighet som ansökan avser och exekutionstiteln,
6. yttranden och upplysningar som lämnas i målet och bevis som läggs

fram,

7. Kronofogdemyndighetens beslut och åtgärder,
8. vad som i övrigt förekommer vid förrättningen, om det kan antas ha be-

tydelse.

Om de uppgifter som avses i första stycket 6�8 har tagits upp i en inlaga

eller någon annan handling i akten, behöver det i protokollet endast hänvisas
till handlingen.

I 6, 9�13, 15, 16 och 18 kap. finns bestämmelser om att protokoll vid vissa

förrättningar ska innehålla ytterligare uppgifter.

16 kap.

Avlägsnande

7 a §

Kronofogdemyndigheten ska underrätta socialnämnden i den kom-

mun där avlägsnandet ska ske om tiden för förrättningen. Av underrättelsen
ska det framgå om det kan antas att avlägsnandet avser barn.

7 b §

Kronofogdemyndigheten ska genom att höra svaranden eller på annat

sätt förbereda avlägsnandet så att onödig skada undviks och avlägsnandet kan
verkställas så enkelt och billigt som möjligt.

7 c §

Svaranden ska underrättas om tiden för avlägsnandeförrättningen.

7 d §

Ett protokoll som förs vid ett avlägsnande ska, utöver vad som före-

skrivs i 3 kap. 11 §, innehålla uppgifter om

1. den dag då svaranden underrättades enligt 16 kap. 10 a § första stycket

utsökningsbalken,

2. i vilken utsträckning tredje man berörs av avlägsnandet, och
3. vilka åtgärder som vidtas beträffande egendom som berörs av avlägsnan-

det.

7 e §

En svarande som inte var närvarande vid förrättningen ska underrättas

om ett verkställt avlägsnande.

7 f §

Underrättelser enligt 16 kap. 10 a § första stycket och 10 c § andra

stycket utsökningsbalken samt 7 c § och 7 e § får lämnas genom att de anslås

3 Senaste lydelse 2006:879.

background image

3

SFS 2017:469

i anslutning till den plats som avlägsnandet avser. Om målets beskaffenhet
kräver det ska sådana underrättelser delges.

Vid kungörelsedelgivning enligt 49 § delgivningslagen (2010:1932) ska ett

meddelande som avses i 47 § samma lag anslås i anslutning till den plats som
avlägsnandet avser.

7 g §

För en sådan tredje man som ett avlägsnande kan verkställas mot en-

ligt 16 kap. 10 d § utsökningsbalken gäller vad som är föreskrivet om avlägs-
nande för svaranden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017