SFS 2017:470 Förordning om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

170470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1339) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1339) om betal-

ningsföreläggande och handräckning

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 och 9 §§, av följande lydelse.

5 §

Vid inbetalning av ansökningsavgiften ska sökanden ange svarandens

personnummer eller organisationsnummer.

I mål om avlägsnande behöver sådana uppgifter lämnas endast om de är

kända för sökanden.

8 §

1

En ansökan om avlägsnande ska så långt möjligt innehålla uppgifter

om svarandenas antal, hur länge de har funnits på platsen och om ansökan kan
antas avse barn.

Om sådana uppgifter om svaranden som avses i 18 § första stycket lagen

(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning saknas eller är
ofullständiga, ska sökanden ange vad han eller hon har gjort för att få fram
dessa uppgifter.

9 §

2

Vid en ansökan om avlägsnande ska Kronofogdemyndigheten genast

underrätta socialnämnden i den kommun där avlägsnandet enligt ansökan ska
ske. Av underrättelsen ska det framgå om det kan antas att avlägsnandet avser
barn.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 8 § upphävd genom 2006:770.

2 Tidigare 9 § upphävd genom 2006:770.

SFS 2017:470

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017