SFS 2017:471 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

170471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter
vid Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:1094) om avgifter

vid Kronofogdemyndigheten

1

dels att 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

6 §

2

Grundavgiften är 600 kronor, om inte något annat följer av andra eller

tredje stycket.

Grundavgiften för verkställighet av en sådan intrångsundersökning som av-

ses i 18 kap. 6 a § utsökningsförordningen (1981:981) är 5 000 kronor.

Grundavgiften för verkställighet av ett avlägsnande enligt 16 kap. utsök-

ningsbalken är 300 kronor.

15 a §

Sökandens ansvar för grundavgifter i ett mål om avlägsnande är

totalt högst 3 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:880.

2 Senaste lydelse 2007:795.

SFS 2017:471

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017