SFS 2017:472 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

170472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 4 § socialtjänstförordningen (2001:937)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

4 §

När socialnämnden har fått en underrättelse enligt 16 kap. 2 eller 7 a §

utsökningsförordningen (1981:981) om tiden för en avhysning eller ett av-
lägsnande, ska nämnden samma dag sända en bekräftelse av att underrättelsen
tagits emot till Kronofogdemyndigheten. I bekräftelsen ska det anges vem
som är ansvarig handläggare vid socialnämnden.

Vid avhysning ska en kopia av bekräftelsen sändas till den som avhys-

ningen gäller.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:472

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017