SFS 2017:477 Lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

170477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:533) om
fiskevårdsområden;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § lagen (1981:533) om fiske-

vårdsområden

2 ska ha följande lydelse.

30 §

Vid upplösning av en fiskevårdsområdesförening gäller bestämmelsen

i 62 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Om en fiskevårdsområdesförening är försatt i konkurs och denna avslutas

utan överskott, är föreningen trots första stycket upplöst när konkursen avslu-
tas.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av

den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om
när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

2 Lagen omtryckt 2010:1874.

SFS 2017:477

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017