SFS 2017:478 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

170478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 19 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

11 kap.

19 §

2

Om en förening är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott,

är föreningen upplöst när konkursen avslutas. Finns det efter konkursens
avslutande tillgångar som inte omfattas av konkursen, ska rätten på ansökan
av den som berörs besluta om likvidation. Ett sådant beslut gäller omedelbart.
Kallelse till den första föreningsstämman efter beslutet ska ske enligt 16 §.

Om en konkurs avslutas med överskott eller läggs ned efter frivillig uppgö-

relse eller om egendomen i konkursboet återställs till föreningen till följd av
att ackord har fastställts, ska rätten i samband med att konkursen avslutas
besluta att föreningen ska gå i likvidation. Ett sådant beslut gäller omedelbart.

Var föreningen i likvidation när den försattes i konkurs, ska likvidationen

fortsätta enligt 16 §, om konkursen avslutas på det sätt som anges i andra
stycket.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av

den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om
när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

2 Senaste lydelse 2003:865.

SFS 2017:478

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017