SFS 2017:479 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

170479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § konkurslagen (1987:672)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

En ansökan om konkurs görs skriftligen hos den tingsrätt där gälde-

nären bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Ansö-
kan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller sökandens ombud.

Sökanden ska ange och styrka de omständigheter som gör rätten behörig,

om de inte är kända.

En ansökan ska avvisas, om det inte av den framgår vilken tingsrätt som är

behörig och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen.

I 3 och 4 §§ lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015

års insolvensförordning finns ytterligare bestämmelser om ansökans innehåll.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

2 Senaste lydelse 2005:1052.

SFS 2017:479

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017