SFS 2017:480 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

170480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 18 § stiftelselagen

(1994:1220) ska ha följande lydelse.

7 kap.

18 §

I fall som avses i 6 kap. 5 § är stiftelsen upplöst när tillgångarna för-

brukats.

När en stiftelses konkurs har avslutats utan överskott är stiftelsen upplöst.
I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av

den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om
när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

SFS 2017:480

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017