SFS 2017:482 Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

170482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1998:1593) om trossam-

fund ska ha följande lydelse.

9 §

Ett trossamfund som har registrerats enligt 7 § får förvärva rättigheter

och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter.

Trossamfundets rättsliga ställning enligt första stycket upphör när likvida-

tion har avslutats enligt 11 §, när avregistrering sker enligt 12 § och, om tros-
samfundet har försatts i konkurs, när konkursen avslutas utan överskott.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av

den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om
när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

SFS 2017:482

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017