SFS 2017:483 Lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden

170483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:592) om
viltvårdsområden;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 § lagen (2000:592) om vilt-

vårdsområden ska ha följande lydelse.

36 §

Vid upplösning av en viltvårdsområdesförening gäller 62 § lagen

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Om en viltvårdsområdesförening är försatt i konkurs och denna avslutas

utan överskott, är föreningen trots första stycket upplöst när konkursen avslu-
tas.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av

den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om
när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

SFS 2017:483

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017