SFS 2017:484 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

170484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 kap. 50 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

25 kap.

50 §

Om bolaget är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är

bolaget upplöst när konkursen avslutas. Finns det efter konkursens avslutande
tillgångar som inte omfattas av konkursen eller väcks talan mot bolaget eller
uppkommer det av annat skäl behov av en likvidationsåtgärd, ska allmän
domstol på ansökan av den som berörs besluta om likvidation. Ett sådant be-
slut gäller omedelbart. Kallelse till den första bolagsstämman efter beslutet
ska ske enligt 44 § andra stycket.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av

den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om
när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

SFS 2017:484

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017