SFS 2017:485 Förordning med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

170485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med kompletterande bestämmelser till
2015 års insolvensförordning;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen

(2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvens-
förordning.

Kungörande

2 §

En anmälan om kungörande enligt 5 § lagen (2017:473) med kom-

pletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska innehålla uppgif-
ter om

1. vilken gäldenär beslutet avser,
2. vilken domstol som har meddelat beslutet,
3. när beslutet har meddelats,
4. vem som har utsetts till förvaltare, och
5. huruvida förfarandet är ett huvudinsolvensförfarande eller ett territoriellt

insolvensförfarande.

Registrering

3 §

En anmälan om registrering enligt 6 § lagen (2017:473) med kom-

pletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska innehålla uppgif-
ter om

1. vilken gäldenär beslutet avser,
2. vilken domstol som har meddelat beslutet,
3. när beslutet har meddelats,
4. vem som har utsetts till förvaltare,
5. huruvida förfarandet är ett huvudinsolvensförfarande eller ett territoriellt

insolvensförfarande,

6. det som föranleder registrering, och
7. annat som kan vara av betydelse för registreringen.

SFS 2017:485

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:485

4 §

När en anmälan enligt 6 § lagen (2017:473) med kompletterande

bestämmelser till 2015 års insolvensförordning har gjorts, ska Bolagsverket
anteckna förhållandet i de register som verket för och underrätta

1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om gäldenären har

beviljats företagsinteckning,

2. Revisorsinspektionen, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revi-

sor eller ett registrerat revisionsbolag,

3. överförmyndaren, om gäldenären är förmyndare, god man eller sådan

förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

4. inskrivningsmyndigheten, om gäldenären har fast egendom eller tomt-

rätt,

5. registermyndigheten, om gäldenären har registrerat skepp eller skepps-

bygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller
till andel i den,

6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om gäldenären har registrerat

luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

7. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande

jurist på advokatbyrå,

8. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är fastighetsmäklare,
9. Finansinspektionen, om gäldenären är deltagare i ett anmält avvecklings-

system enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på
finansmarknaden,

10. Statens energimyndighet, om gäldenären har elcertifikat som är regist-

rerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

11. tillståndsmyndigheten, om gäldenären i annat fall har tillstånd att utöva

eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan
författning kan komma att upphöra på grund av insolvensbeslutet,

12. Kronofogdemyndigheten, om gäldenären har utmätningsbar egendom,

eller

13. registreringsmyndigheten, om gäldenären är en stiftelse.

Avgifter

5 §

De avgifter som Bolagsverket enligt 7 § lagen (2017:473) med kom-

pletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska ta ut är

– 600 kronor i ärenden om kungörande, och
– 800 kronor i ärenden om registrering.
Avgiften ska betalas till Bolagsverket när anmälan ges in.

Bemyndigande

6 §

Bolagsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vad som ska

framgå av en anmälan om kungörande eller registrering.

1. Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:1056) om kungörande

och registrering av vissa insolvensförfaranden.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för insolvensför-

faranden som har inletts före ikraftträdandet och som omfattas av rådets för-
ordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden.

background image

3

SFS 2017:485

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017