SFS 2017:487 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

170487.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig er-

sättning för insatser för vissa utlänningar

dels att 2, 5–6, 15, 18, 28, 32, 32 a, 34 och 36–37 a §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 b §, av följande lydelse.

2 §

1

En kommun har rätt till en årlig grundersättning enligt 9 § för mottag-

ande av utlänningar som avses i 5–5 b §§.

5 §

2

Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har ett uppe-

hållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats
enligt

– 5 kap. 1, 2, 4, 6 eller 11 § utlänningslagen (2005:716),
– 12 kap. 18 § utlänningslagen,
– 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
– någon av 16 c–16 h §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

5 a §

3

Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har ett uppe-

hållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av anknyt-
ning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av
de bestämmelser som anges i 5 §.

Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas även för en utlänning som är ett ogift

barn och som har ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokfö-
ring på grund av anknytning till en person som i sin tur har beviljats uppe-
hållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716) på
grund av anknytning till en person som avses i 5 §.

Ersättning enligt första eller andra stycket lämnas under förutsättning att
1. utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den

person som utlänningen har anknytning till först togs emot i en kommun, och

2. den person som utlänningen har anknytning till inte var svensk medborg-

are vid tidpunkten för utlänningens ansökan om uppehållstillstånd.

1 Senaste lydelse 2016:42.

2 Senaste lydelse 2017:6.

3 Senaste lydelse 2015:228.

SFS 2017:487

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:487

5 b §

Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas även för utlänningar som har haft

ett uppehållstillstånd som avses i 5 eller 5 a § och som inom giltighetstiden
för det uppehållstillståndet har ansökt om ett nytt eller fortsatt tillstånd som
avses i 5 eller 5 a §. Om ansökan avslås lämnas ersättning fram tills beslutet
har fått laga kraft.

6 §

4

För utlänningar som har varit registrerade vid en mottagningsenhet hos

Migrationsverket eller som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) ska tidpunkten då utlänningen först togs emot i en
kommun anses vara den dag då han eller hon faktiskt togs emot i kommunen.
För övriga utlänningar som omfattas av 5–5 b §§ ska tidpunkten då utlän-
ningen först togs emot i en kommun anses vara då han eller hon folkbokför-
des i kommunen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokförings-
verksamhet.

15 §

5

För en utlänning som omfattas av 5–5 b §§ har den kommun som först

tog emot utlänningen rätt till ersättning enligt 16 och 17 §§ för initiala kostna-
der för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Er-
sättningen ska betalas ut vid utgången av månaden efter den månad då utlän-
ningen togs emot i kommunen. Utbetalning får göras senare om det finns sär-
skilda skäl.

18 §

6

För utlänningar som omfattas av 5–5 b §§ har en kommun enligt 19–

27 §§ rätt till ersättning för vissa kostnader för

– ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
– stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer för service och

omvårdnad enligt socialtjänstlagen,

– insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade,

– assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,
– bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpass-

ningsbidrag m.m., och

– hälso- och sjukvård.

28 §

7

En kommun har rätt till ersättning enligt 29–29 c §§ för mottagandet

av ensamkommande barn som omfattas av 5–5 b §§. Med ensamkommande
barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda
sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i för-
äldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan någon sådan ställföre-
trädare. Rätten till ersättning gäller endast så länge barnet är att anse som en-
samkommande.

En kommun har även rätt till ersättning enligt 30–30 b §§ för mottagandet

av personer som har fyllt 18 men inte 21 år, som har varit ensamkommande
barn och som omfattas av 5–5 b §§.

4 Senaste lydelse 2015:228.

5 Senaste lydelse 2015:228.

6 Senaste lydelse 2015:228.

7 Senaste lydelse 2017:199.

background image

3

SFS 2017:487

32 §

8

Utöver ersättning enligt 9–30 b §§ får Migrationsverket, i mån av till-

gång på medel, lämna ersättning till kommuner för särskilda kostnader för
mottagandet av utlänningar som har beviljats sådant uppehållstillstånd som
kan ligga till grund för folkbokföring enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) och för betydande särskilda kostnader för insatser för personer
eller familjer som omfattas av 5–5 b §§ och som har särskilda behov. Migra-
tionsverket får fatta beslut om sådan ersättning efter ansökan eller i direkt an-
slutning till ett beslut om anvisning.

32 a §

9

En kommun som har anmält tillgängliga bostäder för nyanlända till

Migrationsverket enligt 12 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning, har rätt till ersättning för kommunens
hyreskostnader för en bostad som en utlänning som omfattas av 5–5 b §§ flyt-
tar in i. Ersättning får lämnas under förutsättning att utlänningen har tagits
emot i kommunen efter ett beslut om anvisning.

Ersättning lämnas endast för hyreskostnader som avser en sammanhäng-

ande tidsperiod från det datum då det av anmälan framgår att en bostad är till-
gänglig till dess att utlänningen flyttar in i bostaden. Ersättning betalas ut i
efterskott efter ansökan.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast ett

år från den dag då utlänningen togs emot i kommunen.

34 §

10

Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en

utlänning som omfattas av 5–5 b §§ som har genomförts inom tolv månader
från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om
utlänningen inte har genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon
först togs emot i en kommun eller om en hälsoundersökning krävs av smitt-
skyddsskäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schabloner-

sättning med 2 080 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband
med hälsoundersökningen.

36 §

11

Utöver ersättning enligt 33 och 34 §§ får Migrationsverket, i mån av

tillgång på medel, lämna ersättning till landsting för betydande extraordinära
kostnader för vårdinsatser för utlänningar som omfattas av 5–5 b §§. Sådan
ersättning betalas ut efter ansökan.

37 §

12

Länsstyrelserna får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till

kommuner och kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och
tillräcklig mottagningskapacitet för utlänningar som omfattas av 5–5 b §§,
och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och
andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. Sådan ersättning får
även lämnas för utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottag-
ande av asylsökande m.fl. och är ensamkommande barn.

Länsstyrelserna får fatta beslut om ersättning enligt första stycket efter an-

sökan.

8 Senaste lydelse 2017:199.

9 Senaste lydelse 2016:42.

10 Senaste lydelse 2016:1205.

11 Senaste lydelse 2015:228.

12 Senaste lydelse 2016:751.

background image

4

SFS 2017:487

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

En kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning enligt

denna paragraf ska lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen
och en redovisning av vad medlen har använts till.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om förfarandet för

ansökan och redovisning enligt denna paragraf.

37 a §

13

Länsstyrelsen i Jönköpings län får, i mån av tillgång på medel,

lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter som i huvudsak riktas till nyanlända ut-
länningar som omfattas av 5–5 b §§ och till utlänningar som omfattas av
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., och som syftar till att

– underlätta etableringen i samhället,
– skapa nätverk,
– stödja språkinlärning, eller
– ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som

genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samver-
kan med en eller flera organisationer.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2017.
2. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen tillämpas dock för utlänningar

som har beviljats uppehållstillstånd från och med den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

13 Senaste lydelse 2016:751.