SFS 2017:489 Förordning om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

170489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll
av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1425) om kontroll av

skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska införas en ny
paragraf, 2 b §, av följande lydelse.

2 b §

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om sådana kravspecifika-

tioner som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 110/2008.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:489

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017