SFS 2017:490 Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

170490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:211) om statligt
stöd till regionala investeringar;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:211) om statligt stöd

till regionala investeringar

dels att 13 och 31 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 30 a och 30 b §§, av följande

lydelse.

13 §

Regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I samt

artikel 13, artikel 14.1�9 och artikel 14.12�15 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 14�16 §§.

30 a §

Investeringsstöd till lokal infrastruktur får utöver vad som följer av

26 § lämnas i enlighet med kapitel I samt artikel 56 i kommissionens förord-
ning (EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 30 b §.

30 b §

Investeringsstöd som lämnas med stöd av 30 a § får inte lämnas till

forskningsinfrastruktur eller bredbandsinfrastruktur.

31 §

Frågor om stöd enligt 13�25 §§ och 30 a § prövas av länsstyrelsen.

Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13�16 §§

i stället för länsstyrelsen om

1. den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan över-

stiger 25 miljoner kronor,

2. den åtgärd som stöd söks för innebär att en verksamhet flyttas från ett län

till ett annat, eller

3. ansökan gäller stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har

uppkommit sedan investeringen påbörjades.

Om det inte är uppenbart obehövligt ska länsstyrelsen yttra sig innan Till-

växtverket fattar beslut enligt andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:490

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017