SFS 2017:491 Förordning om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

170491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:212) om statligt
stöd inom Europeiska regionala
utvecklingsfonden;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2015:212) om statligt stöd

inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ska ha följande lydelse.

3 §

En förvaltande myndighet får lämna statligt stöd i enlighet med de vill-

kor som framgår av

1. 13–19, 22, 23 och 30 a §§ förordningen (2015:211) om statligt stöd till

regionala investeringar, och

2. 12–19 och 21 §§ förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regio-

nalt främja små och medelstora företag.

Det som sägs i 4, 5 och 8–10 §§ förordningen om statligt stöd till regionala

investeringar samt i 6–8 §§ förordningen om statligt stöd för att regionalt
främja små och medelstora företag ska gälla även stöd som lämnas av en för-
valtande myndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:491

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017