SFS 2017:492 Förordning om ändring i anslagsförordningen (2011:223)

170492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i anslagsförordningen (2011:223);

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 12 § anslagsförordningen (2011:223) ska ha föl-

jande lydelse.

12 §

Redovisning mot anslag ska ske på följande sätt.

1. Utgifter för transfereringar ska redovisas det budgetår då betalning sker.
2. Förvaltningsutgifter ska redovisas det budgetår som kostnaderna hänför

sig till. Utgifter för varor och tjänster som en myndighet anskaffar för transfe-
rering ska likställas med förvaltningsutgifter.

3. �vriga utgifter ska redovisas det budgetår som utgifterna hänför sig till.

Utgifter för avhjälpande av miljöskador på mark, vattenområde eller grund-
vatten räknas som övriga utgifter.

Utgifter för anskaffning av tillgångar ska redovisas mot anslag med ett be-

lopp som motsvarar anskaffningsvärdet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Förordningen tillämpas första gången för räkenskapsåret 2018.
3. Någon justering av anslagsutfallet ska inte göras för avsättningar som

fram till och med den 31 december 2017 har redovisats mot anslag på kost-
nadsmässig grund.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:492

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017